DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

1 John 3 - ESV & NBG

Read this Bible chapter online, click here to read.

Bible Verses

English Standard VersionNederlands Bijbelgenootschap
See what kind of love the Father has given to us, that we should be called children of God; and so we are. The reason why the world does not know us is that it did not know him.Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het (ook). Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent.
Beloved, we are God's children now, and what we will be has not yet appeared; but we know that when he appears we shall be like him, because we shall see him as he is. And everyone who thus hopes in him purifies himself as he is pure.Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; (maar) wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein is.
Everyone who makes a practice of sinning also practices lawlessness; sin is lawlessness.Ieder, die de ​zonde​ doet, doet ook de ​wetteloosheid, en de ​zonde​ is ​wetteloosheid.
For this is the message that you have heard from the beginning, that we should love one another.Want dit is de verkondiging, die gij van den beginne gehoord hebt: dat wij elkander zouden liefhebben.
By this we know love, that he laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for the brothers.Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat Hij zijn leven voor ons heeft ingezet; ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten.
But if anyone has the world's goods and sees his brother in need, yet closes his heart against him, how does God's love abide in him?Wie nu in de wereld een bestaan heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn binnenste voor hem toesluit, hoe blijft de ​liefde​ Gods in hem?
Little children, let us not love in word or talk but in deed and in truth.Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.
Beloved, if our heart does not condemn us, we have confidence before God; and whatever we ask we receive from him, because we keep his commandments and do what pleases him.Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid tegenover God, en ontvangen wij van Hem al wat wij bidden, daar wij zijn geboden bewaren en doen wat welgevallig is voor zijn aangezicht.
Whoever keeps his commandments abides in God, and God in him. And by this we know that he abides in us, by the Spirit whom he has given us.En wie zijn geboden bewaart, blijft in Hem en Hij in hem. En hieraan onderkennen wij, dat Hij in ons blijft: aan de Geest, die Hij ons gegeven heeft.
Bible verse of the day
For to set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the Spirit is life and peace.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies