DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

1 Thessalonians

Read this Bible book online, click here to read.

1 Thessalonians 1
1 Thessalonians 2
1 Thessalonians 3
1 Thessalonians 4
1 Thessalonians 5

Bible verses - NIV & NBG


Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances; for this is God’s will for you in Christ Jesus.Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u.
Therefore encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing.Vermaant daarom elkander en bouwt elkander op, gelijk gij dit ook doet.
For the Lord himself will come down from heaven, with a loud command, with the voice of the archangel and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever.Want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen.
May the Lord make your love increase and overflow for each other and for everyone else, just as ours does for you.En u doe de Here toenemen en overvloedig worden in de liefde tot elkander en tot allen – zoals ook wij gezind zijn jegens u –.
For we believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in him.Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zó hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem.
Make sure that nobody pays back wrong for wrong, but always strive to do what is good for each other and for everyone else.Ziet toe, dat niemand kwaad met kwaad vergelde, maar jaagt te allen tijde het goede na, jegens elkander en jegens allen.
The one who calls you is faithful, and he will do it.Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen.
But test them all; hold on to what is good, reject every kind of evil.Maar toetst alles en behoudt het goede. Onthoudt u van alle soort van kwaad.
So then, let us not be like others, who are asleep, but let us be awake and sober.Laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn.
Bible verse of the day
psalms 119:111
Your statutes are my heritage forever; they are the joy of my heart.
Psalm 119:111 | NIV | 10/22/2018
law joy heart
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
>Read more...