DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

12 Bible Verses about Acknowledging God

« 1 Johannes 4:15 »
English Standard VersionNieuwe Bijbelvertaling
Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in him, and he in God.Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God.
Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful.Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want hij die de belofte heeft gedaan is trouw.
And every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.En elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God, de Vader.
For with the heart one believes and is justified, and with the mouth one confesses and is saved.Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.
“The Lord is my portion,” says my soul, “therefore I will hope in him.”Ik besef: mijn enig bezit is de HEER, al mijn hoop is op hem gevestigd.
For it is written, “As I live, says the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God.”Want er staat geschreven: 'Zo waar ik leef - zegt de Heer -, voor mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God loven.'
Fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called and about which you made the good confession in the presence of many witnesses.Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo’n krachtig getuigenis hebt afgelegd.
I acknowledged my sin to you, and I did not cover my iniquity; I said, “I will confess my transgressions to the Lord,” and you forgave the iniquity of my sin. SelahToen beleed ik u mijn zonde, ik dekte mijn schuld niet toe, ik zei: ‘Ik beken de HEER mijn ontrouw’ – en u vergaf mij mijn zonde, mijn schuld. sela
Because, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.
Who is this King of glory? The Lord of hosts, he is the King of glory! SelahWie is hij, die koning vol majesteit? De HEER van de hemelse machten, hij is de koning vol majesteit. sela
The one who conquers will be clothed thus in white garments, and I will never blot his name out of the book of life. I will confess his name before my Father and before his angels.Wie overwint zal zich ook in het wit kleden. Ik zal zijn naam niet uit het ​boek​ van het leven schrappen, maar juist voor hem getuigen ten overstaan van mijn Vader en zijn ​engelen.
No one who denies the Son has the Father. Whoever confesses the Son has the Father also.Ieder die de Zoon niet erkent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon erkent, heeft ook de Vader.
Bible verse of the day
Oh, taste and see that the Lord is good! Blessed is the man who takes refuge in him!
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies