DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Acknowledging God

«Whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, God dwelleth… 1 John 4:15»
Whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, God dwelleth in him, and he in God.Kto vyzná: „Ježiš je Boží Syn,“ ostáva v ňom Boh a on v Bohu.
Let us hold fast the profession of our faith without wavering; (for he is faithful that promised;)Neochvejne sa držme nádeje, ktorú vyznávame, lebo verný je ten, ktorý dal prisľúbenie.
And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.A aby každý jazyk vyznával: „Ježiš Kristus je Pán!“ na slávu Boha Otca.
The Lord is my portion, saith my soul; therefore will I hope in him.Pán je môj údel, vraví moja duša, nuž v neho dúfam.
For with the heart man believeth unto righteousness; and with the mouth confession is made unto salvation.Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spásu.
For it is written, As I live, saith the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God.Lebo je napísané: „Ako že žijem, hovorí Pán, predo mnou sa zohne každé koleno a každý jazyk sa bude vyznávať Bohu.“
Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses.Bojuj dobrý boj viery a zmocni sa večného života; veď doň si povolaný a zložil si pred mnohými svedkami dobré vyznanie.
That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved.Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: „Ježiš je Pán!“ a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.
I acknowledge my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgressions unto the Lord; and thou forgavest the iniquity of my sin. Selah.Vyznal som sa ti zo svojho hriechu a nezatajil som svoj priestupok. Povedal som si: „Vyznám Pánovi svoju neprávosť.“ A ty si mi odpustil zlobu môjho hriechu.
Who is this King of glory? The Lord of hosts, he is the King of glory. Selah.Kto je ten kráľ slávy? Pán zástupov, to je ten kráľ slávy.
He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment; and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father, and before his angels.Kto zvíťazí, ten takto bude oblečený do bieleho rúcha a jeho meno nevymažem z knihy života, ale vyznám jeho meno pred svojím Otcom a pred jeho anjelmi.
Whosoever denieth the Son, the same hath not the Father: he that acknowledgeth the Son hath the Father also.Kto popiera Syna, nemá ani Otca. Kto vyznáva Syna, má aj Otca.

Bible verse of the day

For where your treasure is, there will your heart be also.

Random Bible Verse

O God, thou art my God;
early will I seek thee:
my soul thirsteth for thee,
my flesh longeth for thee
in a dry and thirsty land,
where no water is.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

For where your treasure is, there will your heart be also.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies