DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

10 Bible Verses about Acknowledging God - NIV & NBG


If anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in them and they in God.Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon van God is – God blijft in hem en hij in God.
Let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful.Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw.
And every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord,
to the glory of God the Father.
En alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!
For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved.Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis.
It is written: ‘As surely as I live,’ says the Lord,
‘every knee will bow before me;
every tongue will acknowledge God.’
Want er staat geschreven:
(Zo waarachtig als) Ik leef, spreekt de Here: voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God loven.
I say to myself, “The Lord is my portion;
therefore I will wait for him.”
Mijn ziel zegt: Mijn deel is de Here,
daarom zal ik op Hem hopen.
Who is he, this King of glory?
The Lord Almighty—
he is the King of glory.
Wie is Hij toch, de Koning der ere?
De Here der heerscharen,
Hij is de Koning der ere. sela
Fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses.Strijd de goede strijd des geloofs, grijp het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen.
If you declare with your mouth, “Jesus is Lord,” and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden.
Then I acknowledged my sin to you
and did not cover up my iniquity.
I said, “I will confess
my transgressions to the Lord.”
And you forgave
the guilt of my sin.
Mijn zonde maakte ik U bekend,
en mijn ongerechtigheid verheelde ik niet;
ik zeide: Ik zal de Here mijn overtredingen belijden,
en Gij vergaaft de schuld mijner zonden. sela
Bible verse of the day
1-corinthians 7:2
But since sexual immorality is occurring, each man should have sexual relations with his own wife, and each woman with her own husband.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
>Read more...