DailyVerses.net
TopicsSubscribeRandom Verse

12 Bible Verses about Acknowledging God

«1 John 4:15»
If anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in them and they in God.Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon van God is – God blijft in hem en hij in God.
Let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful.Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw.
And every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.En alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!
For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved.Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis.
I say to myself, “The Lord is my portion; therefore I will wait for him.”Mijn ziel zegt: Mijn deel is de Here, daarom zal ik op Hem hopen.
It is written: ‘As surely as I live,’ says the Lord, ‘every knee will bow before me; every tongue will acknowledge God.’Want er staat geschreven: (Zo waarachtig als) Ik leef, spreekt de Here: voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God loven.
Fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses.Strijd de goede strijd des geloofs, grijp het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen.
If you declare with your mouth, “Jesus is Lord,” and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden.
Then I acknowledged my sin to you and did not cover up my iniquity. I said, “I will confess my transgressions to the Lord.” And you forgave the guilt of my sin.Mijn zonde maakte ik U bekend, en mijn ongerechtigheid verheelde ik niet; ik zeide: Ik zal de Here mijn overtredingen belijden, en Gij vergaaft de schuld mijner zonden. sela
Who is he, this King of glory? The Lord Almighty— he is the King of glory.Wie is Hij toch, de Koning der ere? De Here der heerscharen, Hij is de Koning der ere. sela
The one who is victorious will, like them, be dressed in white. I will never blot out the name of that person from the book of life, but will acknowledge that name before my Father and his angels.Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen.
No one who denies the Son has the Father; whoever acknowledges the Son has the Father also.Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader.

Bible verse of the day

But I, with shouts of grateful praise,
will sacrifice to you.
What I have vowed I will make good.
I will say, ‘Salvation comes from the Lord.’

Random Bible Verse

In this same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself.
Next verse!   With image

Bible verse of the day

But I, with shouts of grateful praise, will sacrifice to you. What I have vowed I will make good. I will say, ‘Salvation comes from the Lord.’

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies