DailyVerses.net
TopicsSubscribeRandom Verse

12 Bible Verses about Acknowledging God

«1 John 4:15»
If anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in them and they in God.Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, blijft God in hem en blijft hij in God.
Let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful.Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want hij die de belofte heeft gedaan is trouw.
And every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.En elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God, de Vader.
For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved.Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.
I say to myself, “The Lord is my portion; therefore I will wait for him.”Ik besef: mijn enig bezit is de HEER, al mijn hoop is op hem gevestigd.
It is written: ‘As surely as I live,’ says the Lord, ‘every knee will bow before me; every tongue will acknowledge God.’Want er staat geschreven: 'Zo waar ik leef - zegt de Heer -, voor mij zal elke knie zich buigen, en elke tong zal God loven.'
Fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses.Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo’n krachtig getuigenis hebt afgelegd.
If you declare with your mouth, “Jesus is Lord,” and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.
Then I acknowledged my sin to you and did not cover up my iniquity. I said, “I will confess my transgressions to the Lord.” And you forgave the guilt of my sin.Toen beleed ik u mijn zonde, ik dekte mijn schuld niet toe, ik zei: ‘Ik beken de HEER mijn ontrouw’ – en u vergaf mij mijn zonde, mijn schuld. sela
Who is he, this King of glory? The Lord Almighty— he is the King of glory.Wie is hij, die koning vol majesteit? De HEER van de hemelse machten, hij is de koning vol majesteit. sela
The one who is victorious will, like them, be dressed in white. I will never blot out the name of that person from the book of life, but will acknowledge that name before my Father and his angels.Wie overwint zal zich ook in het wit kleden. Ik zal zijn naam niet uit het boek van het leven schrappen, maar juist voor hem getuigen ten overstaan van mijn Vader en zijn engelen.
No one who denies the Son has the Father; whoever acknowledges the Son has the Father also.Ieder die de Zoon niet erkent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon erkent, heeft ook de Vader.

Bible verse of the day

Follow God’s example, therefore, as dearly loved children.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies