DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

20 Bible Verses about the Almighty - ESV & KAT


Yours, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty, for all that is in the heavens and in the earth is yours. Yours is the kingdom, O Lord, and you are exalted as head above all.Tebe, Pane, patrí veľkosť i moc, chvála, veleba a sláva, veď tvoje, Pane, je všetko na nebi i na zemi, i kráľovstvo; ty prevyšuješ všetko, si Najvyšší!
Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is anything too hard for me?Hľa, ja som Pán, Boh každého tvora; či je mne nejaká vec nemožná?
For nothing will be impossible with God.Lebo Bohu nič nie je nemožné.
Restore us, O Lord God of hosts! Let your face shine, that we may be saved!Pane, Bože zástupov, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení.
“I am the Alpha and the Omega,” says the Lord God, “who is and who was and who is to come, the Almighty.”Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Všemohúci.
He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, “My refuge and my fortress, my God, in whom I trust.”Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva a v tôni Všemohúceho sa zdržiava, povie Pánovi: „Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.“
Great is the Lord, and greatly to be praised, and his greatness is unsearchable.Veľký si, Pane, a veľkej chvály hoden, tvoju veľkosť nemožno preskúmať.
Ah, Lord God! It is you who have made the heavens and the earth by your great power and by your outstretched arm! Nothing is too hard for you.Ach, Pane, Jahve, pozri; ty si svojou veľkou mocou a svojím vystretým ramenom učinil nebo i zem a tebe nie je nemožná nijaká vec.
For his invisible attributes, namely, his eternal power and divine nature, have been clearly perceived, ever since the creation of the world, in the things that have been made. So they are without excuse.Veď to, čo je v ňom neviditeľné - jeho večnú moc a božstvo -, možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí; takže nemajú výhovorky.
Both riches and honor come from you, and you rule over all. In your hand are power and might, and in your hand it is to make great and to give strength to all.Bohatstvo a sláva pochádza od teba, ty panuješ nad všetkým, v tvojej ruke je sila a moc a v tvojej moci je zveľadiť a upevniť všetko.
The earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and those who dwell therein.Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa, okruh zeme aj tí, čo bývajú na ňom.
For I am sure that neither death nor life, nor angels nor rulers, nor things present nor things to come, nor powers, nor height nor depth, nor anything else in all creation, will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord.A som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.
Little children, you are from God and have overcome them, for he who is in you is greater than he who is in the world.Vy, deti moje, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, lebo ten, ktorý je vo vás, je väčší než ten, čo je vo svete.
Finally, be strong in the Lord and in the strength of his might.Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci.
He reveals deep and hidden things; he knows what is in the darkness, and the light dwells with him.On odhaľuje hlboké a skryté veci, vie, čo je vo tme, a svetlo s ním býva.
The Lord makes poor and makes rich; he brings low and he exalts.Pán robí chudobným i bohatým, ponižuje aj dvíha.
And I will make them and the places all around my hill a blessing, and I will send down the showers in their season; they shall be showers of blessing.Urobím ich a okolie svojho pahorku požehnaním, v príhodnom čase spustím dážď, bude to požehnaný lejak.
And he said, “Abba, Father, all things are possible for you. Remove this cup from me. Yet not what I will, but what you will.”Hovoril: „Abba, Otče! Tebe je všetko možné. Vezmi odo mňa tento kalich. No nie čo ja chcem, ale čo ty.“
Even before a word is on my tongue, behold, O Lord, you know it altogether.Hoci ešte slovo nemám ani na jazyku, ty, Pane, už vieš, čo chcem povedať.
To the King of the ages, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen.Kráľovi vekov, nesmrteľnému, neviditeľnému, jedinému Bohu česť a sláva na veky vekov. Amen.
Bible verse of the day
psalms 23:6
Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
>Read more...