DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about the Almighty

«Thine, O LORD is the greatness, and the power, and the glory… 1 Chronicles 29:11»
Thine, O Lord is the greatness, and the power, and the glory, and the victory, and the majesty: for all that is in the heaven and in the earth is thine; thine is the kingdom, O Lord, and thou art exalted as head above all.Tebe, Pane, patrí veľkosť i moc, chvála, veleba a sláva, veď tvoje, Pane, je všetko na nebi i na zemi, i kráľovstvo; ty prevyšuješ všetko, si Najvyšší!
Behold, I am the Lord, the God of all flesh: is there any thing too hard for me?Hľa, ja som Pán, Boh každého tvora; či je mne nejaká vec nemožná?
For with God nothing shall be impossible.Lebo Bohu nič nie je nemožné.
I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty.Ja som Alfa a Omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Všemohúci.
He that dwelleth in the secret place of the most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress: my God; in him will I trust.Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva a v tôni Všemohúceho sa zdržiava, povie Pánovi: „Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.“
Turn us again, O Lord God of hosts, cause thy face to shine; and we shall be saved.Pane, Bože zástupov, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení.
Great is the Lord, and greatly to be praised; and his greatness is unsearchable.Veľký si, Pane, a veľkej chvály hoden, tvoju veľkosť nemožno preskúmať.
Ah Lord God! behold, thou hast made the heaven and the earth by thy great power and stretched out arm, and there is nothing too hard for thee.Ach, Pane, Jahve, pozri; ty si svojou veľkou mocou a svojím vystretým ramenom učinil nebo i zem a tebe nie je nemožná nijaká vec.
Both riches and honour come of thee, and thou reignest over all; and in thine hand is power and might; and in thine hand it is to make great, and to give strength unto all.Bohatstvo a sláva pochádza od teba, ty panuješ nad všetkým, v tvojej ruke je sila a moc a v tvojej moci je zveľadiť a upevniť všetko.
For I am persuaded, that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, Nor height, nor depth, nor any other creature, shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord.A som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.
For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead; so that they are without excuse.Veď to, čo je v ňom neviditeľné - jeho večnú moc a božstvo -, možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí; takže nemajú výhovorky.
The earth is the Lord's, and the fulness thereof; the world, and they that dwell therein.Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa, okruh zeme aj tí, čo bývajú na ňom.
Finally, my brethren, be strong in the Lord, and in the power of his might.Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci.
Now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honour and glory for ever and ever. Amen.Kráľovi vekov, nesmrteľnému, neviditeľnému, jedinému Bohu česť a sláva na veky vekov. Amen.
Ye are of God, little children, and have overcome them: because greater is he that is in you, than he that is in the world.Vy, deti moje, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, lebo ten, ktorý je vo vás, je väčší než ten, čo je vo svete.
He revealeth the deep and secret things: he knoweth what is in the darkness, and the light dwelleth with him.On odhaľuje hlboké a skryté veci, vie, čo je vo tme, a svetlo s ním býva.
The Lord maketh poor, and maketh rich: he bringeth low, and lifteth up.Pán robí chudobným i bohatým, ponižuje aj dvíha.
And I will make them and the places round about my hill a blessing; and I will cause the shower to come down in his season; there shall be showers of blessing.Urobím ich a okolie svojho pahorku požehnaním, v príhodnom čase spustím dážď, bude to požehnaný lejak.
For there is not a word in my tongue, but, lo, O Lord, thou knowest it altogether.Hoci ešte slovo nemám ani na jazyku, ty, Pane, už vieš, čo chcem povedať.
And he said, Abba, Father, all things are possible unto thee; take away this cup from me: nevertheless not what I will, but what thou wilt.Hovoril: „Abba, Otče! Tebe je všetko možné. Vezmi odo mňa tento kalich. No nie čo ja chcem, ale čo ty.“
And the Lord said unto Satan, Behold, all that he hath is in thy power; only upon himself put not forth thine hand. So Satan went forth from the presence of the Lord.Tu Pán povedal satanovi: „Hľa, všetko, čo má, je v tvojich rukách, iba jeho samého sa nedotkni!“ A satan sa vzdialil spred Pánovej tváre.

Bible verse of the day

But Jesus said, Suffer little children, and forbid them not, to come unto me: for of such is the kingdom of heaven.

Random Bible Verse

If my people, which are called by my name, shall humble themselves, and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways; then will I hear from heaven, and will forgive their sin, and will heal their land.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

But Jesus said, Suffer little children, and forbid them not, to come unto me: for of such is the kingdom of heaven.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies