DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

20 Bible Verses about the Almighty

« 1 Chronicles 29:11 »
New Internation VersionNieuwe Bijbelvertaling
Yours, Lord, is the greatness and the power and the glory and the majesty and the splendor, for everything in heaven and earth is yours. Yours, Lord, is the kingdom; you are exalted as head over all.U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort u toe, HEER, u bezit het koningschap en de heerschappij.
I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me?Ik ben de HEER, de God van al wat leeft. Is er ook maar iets dat voor mij onmogelijk is?
For no word from God will ever fail.Want voor God is niets onmogelijk.
“I am the Alpha and the Omega,” says the Lord God, “who is, and who was, and who is to come, the Almighty.”'Ik ben de alfa en de omega,' zegt God, de Heer, 'ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.'
Restore us, Lord God Almighty; make your face shine on us, that we may be saved.HEER, God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede, toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.
Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, “He is my refuge and my fortress, my God, in whom I trust.”Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de HEER: 'Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik.'
Great is the Lord and most worthy of praise; his greatness no one can fathom.Groot is de HEER, hem komt alle lof toe, zijn grootheid is niet te doorgronden.
Ah, Sovereign Lord, you have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm. Nothing is too hard for you.Ach HEER, mijn God, u hebt met uw grote kracht, met uw machtige arm, de hemel en de aarde gemaakt. Voor u is niets onmogelijk.
Wealth and honor come from you; you are the ruler of all things. In your hands are strength and power to exalt and give strength to all.Roem en rijkdom zijn van u afkomstig, u heerst over alles. In uw hand liggen macht en kracht besloten, u beslist wie groot en machtig is.
For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation, will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord.Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.
For since the creation of the world God’s invisible qualities—his eternal power and divine nature—have been clearly seen, being understood from what has been made, so that people are without excuse.Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn.
The earth is the Lord’s, and everything in it, the world, and all who live in it.Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen.
Finally, be strong in the Lord and in his mighty power.Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.
You, dear children, are from God and have overcome them, because the one who is in you is greater than the one who is in the world.U, kinderen, komt uit God voort en u hebt de valse profeten overwonnen, want hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst.
He reveals deep and hidden things; he knows what lies in darkness, and light dwells with him.Hij onthult diepe, verborgen dingen, hij weet wat in duister is gehuld, en het licht woont bij hem.
Now to the King eternal, immortal, invisible, the only God, be honor and glory for ever and ever. Amen.Aan de ​koning​ der eeuwen, de onvergankelijke, onzichtbare en enige God, zij de eer en glorie tot in alle eeuwigheid. ​Amen.
The Lord sends poverty and wealth; he humbles and he exalts.De HEER maakt arm en hij maakt rijk, vernedert diep en heft hoog op.
I will make them and the places surrounding my hill a blessing. I will send down showers in season; there will be showers of blessing.Ik zal mijn schapen en het land rondom mijn heuvel ​zegenen, en ik zal de regen op gezette tijden doen neerdalen. Het zal regen zijn die ​zegen​ geeft.
Before a word is on my tongue you, Lord, know it completely.Geen woord ligt op mijn tong, of u, HEER, kent het ten volle.
“Abba, Father,” he said, “everything is possible for you. Take this cup from me. Yet not what I will, but what you will.”Hij zei: ‘Abba, Vader, voor u is alles mogelijk, neem deze ​beker​ van mij weg. Maar laat niet gebeuren wat ik wil, maar wat u wilt.’
Bible verse of the day
Romans 8:6
The mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies