DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Anger

Be angry and do not sin; do not let the sun go down on your anger, and give no opportunity to the devil.Geraakt gij in toorn, zondigt dan niet: de zon mag niet over een opwelling van uw toorn ondergaan; en geeft de duivel geen voet.
Love is patient and kind; love does not envy or boast; it is not arrogant or rude. It does not insist on its own way; it is not irritable or resentful.De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.
You shall not hate your brother in your heart, but you shall reason frankly with your neighbor, lest you incur sin because of him. You shall not take vengeance or bear a grudge against the sons of your own people, but you shall love your neighbor as yourself: I am the Lord.Gij zult uw broeder in uw hart niet haten; openlijk zult gij uw volksgenoot terechtwijzen en niet ter wille van hem zonde op u laden. Gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk, maar uw naaste liefhebben als uzelf: Ik ben de Here.
Hatred stirs up strife, but love covers all offenses.Haat verwekt krakelen, maar liefde bedekt alle overtredingen.
Know this, my beloved brothers: let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger.Weet (dit) wel, mijn geliefde broeders: ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken, langzaam tot toorn.
A soft answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger.Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de toorn op.
Whoever is slow to anger has great understanding, but he who has a hasty temper exalts folly.De lankmoedige is groot van verstand, maar wie kortaangebonden is, hoopt dwaasheid op.
And he said, “What comes out of a person is what defiles him. For from within, out of the heart of man, come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, coveting, wickedness, deceit, sensuality, envy, slander, pride, foolishness. All these evil things come from within, and they defile a person.”En Hij zeide: Hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat maakt de mens onrein. Want van binnenuit, uit het hart der mensen, komen de kwade overleggingen, hoererij, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed, onverstand. Al die slechte dingen komen van binnen uit naar buiten en maken de mens onrein.
A fool gives full vent to his spirit, but a wise man quietly holds it back.De dwaas laat zijn ganse toorn de vrije loop, maar de wijze houdt die in en doet hem bedaren.
The vexation of a fool is known at once, but the prudent ignores an insult.Een dwaas maakt zijn ergernis aanstonds bekend, maar een schrandere bedekt de smaad.
By insolence comes nothing but strife, but with those who take advice is wisdom.Door overmoed ontstaat slechts twist, maar bij hen die zich laten raden, is wijsheid.
It is an honor for a man to keep aloof from strife, but every fool will be quarreling.Het is een eer voor een man zich verre te houden van twist, maar elke dwaas barst los.
Take care, brothers, lest there be in any of you an evil, unbelieving heart, leading you to fall away from the living God.Ziet toe, broeders, dat bij niemand uwer een boos, ongelovig hart zij, door af te vallen van de levende God.
Return, faithless Israel, declares the Lord. I will not look on you in anger, for I am merciful, declares the Lord; I will not be angry forever.Keer weder, Afkerigheid, Israël, luidt het woord des Heren, Ik zal u niet donker aanzien, want Ik ben genadig, luidt het woord des Heren, Ik zal niet altoos blijven toornen.

Bible verse of the day

I appeal to you, brothers, by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree, and that there be no divisions among you, but that you be united in the same mind and the same judgment.

Random Bible Verse

Since we have these promises, beloved, let us cleanse ourselves from every defilement of body and spirit, bringing holiness to completion in the fear of God.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

I appeal to you, brothers, by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree, and that there be no divisions among you, but that you be united in the same mind and the same judgment.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies