DailyVerses.net

14 Bible Verses about Anger

« 1 Corinthians 13:4-5 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KAT
Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud. It does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs.Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé.
“In your anger do not sin”: Do not let the sun go down while you are still angry, and do not give the devil a foothold.Hnevajte sa, ale nehrešte! Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom; a nedávajte miesto diablovi!
Do not hate a fellow Israelite in your heart. Rebuke your neighbor frankly so you will not share in their guilt. Do not seek revenge or bear a grudge against anyone among your people, but love your neighbor as yourself. I am the Lord.Nenos nenávisť vo svojom srdci voči svojmu bratovi! Úprimne napomeň svojho blížneho, aby si preň neuvalil vinu na seba! Nepomsti sa a neprechovávaj hnev voči príslušníkom svojho ľudu, ale miluj svojho blížneho ako seba samého! Ja som Pán!
Hatred stirs up conflict, but love covers over all wrongs.Nenávisť vyvoláva rozbroje, láska však ututláva všetky priestupky.
My dear brothers and sisters, take note of this: Everyone should be quick to listen, slow to speak and slow to become angry.Vedzte, bratia moji milovaní: každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomalý do reči a pomalý do hnevu.
A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger.Vľúdna odpoveď krotí hnev, urážlivé slovo vzbudzuje však zlosť.
Whoever is patient has great understanding, but one who is quick-tempered displays folly.Trpezlivý (má) veľa rozumu, prchký však vyvádza (priam) bláznovstvo.
He went on: “What comes out of a person is what defiles them. For it is from within, out of a person’s heart, that evil thoughts come—sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance and folly. All these evils come from inside and defile a person.”A pokračoval: „Čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka.“
Where there is strife, there is pride, but wisdom is found in those who take advice.Pýchou sa vyvoláva iba roztržka, tí však, čo správajú sa radou, (pridržiavajú sa) múdrosti.
Fools show their annoyance at once, but the prudent overlook an insult.Blázon hneď prejavuje svoju nevôľu, opatrný však tají (svoju) príkoru.
It is to one’s honor to avoid strife, but every fool is quick to quarrel.Je pre človeka cťou, keď (pokojne) sedí, (kde sa strhol) spor, lež každý blázon sa zamieša (do škriepky)
Fools give full vent to their rage, but the wise bring calm in the end.Pochábeľ vybuchuje celou svojou prudkosťou, múdry ho však opätovne chlácholí.
See to it, brothers and sisters, that none of you has a sinful, unbelieving heart that turns away from the living God.Dávajte si pozor, bratia, aby nik z vás nemal zlé a neverné srdce a neodpadol od živého Boha.
‘Return, faithless Israel,’ declares the Lord, ‘I will frown on you no longer, for I am faithful,’ declares the Lord, ‘I will not be angry forever.’Vráť sa, odpadlica Izrael, hovorí Pán, nebude sa mi na vás mračiť tvár, veď som milosrdný, hovorí Pán. - Nebudem sa hnevať naveky.

Read more

Comments
Bible verse of the day
Wealth is worthless in the day of wrath, but righteousness delivers from death.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies