DailyVerses.netTopicsSubscribeRandom Verse

10 Bible Verses about Ascension

«Skutky 1:9»
And when he had said these things, as they were looking on, he was lifted up, and a cloud took him out of their sight.Keď to povedal, pred ich očami sa vzniesol a oblak im ho vzal spred očí.
Then he led them out as far as Bethany, and lifting up his hands he blessed them. While he blessed them, he parted from them and was carried up into heaven.Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. Ako ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba.
And while they were gazing into heaven as he went, behold, two men stood by them in white robes, and said, “Men of Galilee, why do you stand looking into heaven? This Jesus, who was taken up from you into heaven, will come in the same way as you saw him go into heaven.”A kým uprene hľadeli k nebu, ako odchádza, zastali pri nich dvaja mužovia v bielom odeve a povedali: „Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, príde tak, ako ste ho videli do neba odchádzať.“
So then the Lord Jesus, after he had spoken to them, was taken up into heaven and sat down at the right hand of God.Keď im to Pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba a zasadol po pravici Boha.
In my Father's house are many rooms. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you?V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?!
I came from the Father and have come into the world, and now I am leaving the world and going to the Father.Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet; a zasa opúšťam svet a idem k Otcovi.
Jesus said to her, “Do not cling to me, for I have not yet ascended to the Father; but go to my brothers and say to them, ‘I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God.’”Ježiš jej povedal: „Už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k Otcovi; ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu.“
Great indeed, we confess, is the mystery of godliness: He was manifested in the flesh, vindicated by the Spirit, seen by angels, proclaimed among the nations, believed on in the world, taken up in glory.A všetci vyznávajú, že veľké je tajomstvo nábožnosti: On sa zjavil v tele, bol ospravedlnený v Duchu, ukázal sa anjelom, zvestovali ho národom, na svete v neho uverili, vzatý bol do slávy.
Truly, truly, I say to you, whoever believes in me will also do the works that I do; and greater works than these will he do, because I am going to the Father.Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi.
Jesus then said, “I will be with you a little longer, and then I am going to him who sent me.”Tu Ježiš povedal: „Ešte chvíľku som s vami, potom pôjdem k tomu, ktorý ma poslal.“

Bible verse of the day

The grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit.

Random Bible Verse

Can a woman forget her nursing child,
that she should have no compassion on the son of her womb?
Even these may forget,
yet I will not forget you.
Behold, I have engraved you on the palms of my hands;
your walls are continually before me.

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God, with (even) fewer ads:

Donate

Bible verse of the day

The grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies