DailyVerses.net

10 Bible Verses about Ascension

« Skutky 1:9 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KAT
Now when He had spoken these things, while they watched, He was taken up, and a cloud received Him out of their sight.Keď to povedal, pred ich očami sa vzniesol a oblak im ho vzal spred očí.
And He led them out as far as Bethany, and He lifted up His hands and blessed them. Now it came to pass, while He blessed them, that He was parted from them and carried up into heaven.Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. Ako ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba.
And while they looked steadfastly toward heaven as He went up, behold, two men stood by them in white apparel, who also said, “Men of Galilee, why do you stand gazing up into heaven? This same Jesus, who was taken up from you into heaven, will so come in like manner as you saw Him go into heaven.”A kým uprene hľadeli k nebu, ako odchádza, zastali pri nich dvaja mužovia v bielom odeve a povedali: „Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, príde tak, ako ste ho videli do neba odchádzať.“
So then, after the Lord had spoken to them, He was received up into heaven, and sat down at the right hand of God.Keď im to Pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba a zasadol po pravici Boha.
In My Father’s house are many mansions; if it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you.V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?!
I came forth from the Father and have come into the world. Again, I leave the world and go to the Father.Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet; a zasa opúšťam svet a idem k Otcovi.
Jesus said to her, “Do not cling to Me, for I have not yet ascended to My Father; but go to My brethren and say to them, ‘I am ascending to My Father and your Father, and to My God and your God.’ ”Ježiš jej povedal: „Už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k Otcovi; ale choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu.“
And without controversy great is the mystery of godliness: God was manifested in the flesh, Justified in the Spirit, Seen by angels, Preached among the Gentiles, Believed on in the world, Received up in glory.A všetci vyznávajú, že veľké je tajomstvo nábožnosti: On sa zjavil v tele, bol ospravedlnený v Duchu, ukázal sa anjelom, zvestovali ho národom, na svete v neho uverili, vzatý bol do slávy.
Most assuredly, I say to you, he who believes in Me, the works that I do he will do also; and greater works than these he will do, because I go to My Father.Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi.
Then Jesus said to them, “I shall be with you a little while longer, and then I go to Him who sent Me.”Tu Ježiš povedal: „Ešte chvíľku som s vami, potom pôjdem k tomu, ktorý ma poslal.“

Read more

Comments
Bible verse of the day
“The Lord is my portion,” says my soul, “Therefore I hope in Him!”
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies