DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Awe

«Wie ontzag heeft voor de HEER haat het kwaad. Ik verafschuw trots… Spreuken 8:13»
The fear of the Lord is hatred of evil. Pride and arrogance and the way of evil and perverted speech I hate.Wie ontzag heeft voor de HEER haat het kwaad. Ik verafschuw trots en hoogmoed, leugens en het kwaad.
Since we have these promises, beloved, let us cleanse ourselves from every defilement of body and spirit, bringing holiness to completion in the fear of God.Omdat ons deze beloften zijn gegeven, geliefde broeders en zusters, moeten we onszelf reinigen van alle lichamelijke en geestelijke smetten en vol ontzag voor God ons hele leven heiligen.
Be not wise in your own eyes; fear the Lord, and turn away from evil. It will be healing to your flesh and refreshment to your bones.Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.
Behold, the eye of the Lord is on those who fear him, on those who hope in his steadfast love.Het oog van de HEER rust op wie hem vrezen en hopen op zijn trouw.
The reward for humility and fear of the Lord is riches and honor and life.Wie bescheiden is en ontzag heeft voor de HEER, wordt beloond met rijkdom, eer en een lang leven.
And now, Israel, what does the Lord your God require of you, but to fear the Lord your God, to walk in all his ways, to love him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul, and to keep the commandments and statutes of the Lord, which I am commanding you today for your good?Israël, bedenk dus dat de HEER, uw God, niets anders van u vraagt dan dat u ontzag voor hem toont, dat u de weg volgt die hij u wijst, dat u hem liefhebt, hem met hart en ziel dient en zijn geboden en wetten, die ik u vandaag voorhoud, naleeft; dan zal het u goed gaan.
Charm is deceitful, and beauty is vain, but a woman who fears the Lord is to be praised.Charme is bedrieglijk en schoonheid vergaat, maar een vrouw met ontzag voor de HEER moet worden geprezen.
Better is a little with the fear of the Lord than great treasure and trouble with it.Beter een schamel bezit en ontzag voor de HEER dan grote rijkdom en veel onrust.
Blessed is everyone who fears the Lord, who walks in his ways!Gelukkig ieder die ontzag heeft voor de HEER en de weg gaat die hij wijst.
The fear of the Lord is the beginning of knowledge; fools despise wisdom and instruction.Het begin van alle kennis is ontzag voor de HEER; een dwaas veracht de wijsheid en weigert elk onderricht.
You shall walk after the Lord your God and fear him and keep his commandments and obey his voice, and you shall serve him and hold fast to him.Blijf de HEER, uw God, volgen en heb alleen voor hem ontzag. Leef zijn geboden na en luister naar hem; dien alleen hem en blijf hem toegedaan.
The fear of the Lord is instruction in wisdom, and humility comes before honor.Wie ontzag heeft voor de HEER wint aan wijsheid, bescheidenheid gaat aan eerbetoon vooraf.
The end of the matter; all has been heard. Fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of man.Alles wat je hebt gehoord komt hierop neer: heb ontzag voor God en leef zijn geboden na. Dat geldt voor ieder mens.
But for you who fear my name, the sun of righteousness shall rise with healing in its wings. You shall go out leaping like calves from the stall.Maar voor jullie die ontzag voor mijn naam hebben zal de zon stralend opgaan, de zon die gerechtigheid brengt en genezing in haar vleugels draagt. Huppelend als kalveren die op stal hebben gestaan zullen jullie naar buiten komen.
And because the midwives feared God, he gave them families.En omdat de vroedvrouwen ontzag voor God hadden, schonk hij ook aan hen nakomelingen.
The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is insight.Wijsheid begint met ontzag voor de HEER, inzicht is vertrouwdheid met de Heilige.
Praise the Lord! Blessed is the man who fears the Lord, who greatly delights in his commandments!Halleluja! Gelukkig de mens met ontzag voor de HEER en met liefde voor zijn geboden.
Pay to all what is owed to them: taxes to whom taxes are owed, revenue to whom revenue is owed, respect to whom respect is owed, honor to whom honor is owed.Geef iedereen wat hem toekomt: belasting aan wie u belasting verschuldigd bent, accijns aan wie u accijns verschuldigd bent, ontzag aan wie ontzag toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt.
The fear of the Lord is the beginning of wisdom; all those who practice it have a good understanding. His praise endures forever!Het begin van wijsheid is ontzag voor de HEER, wie leeft naar zijn wet, getuigt van goed inzicht. Zijn roem houdt stand, voor altijd.
God shall bless us; let all the ends of the earth fear him!Moge God ons blijven zegenen, zodat men ontzag voor hem heeft tot aan de einden der aarde.
He who withholds kindness from a friend forsakes the fear of the Almighty.Wie zich bekommert om een vriend in nood toont zijn eerbied voor de Ontzagwekkende.
Oh that they had such a heart as this always, to fear me and to keep all my commandments, that it might go well with them and with their descendants forever!Hadden ze altijd maar zo’n verlangen om mij te vereren en mijn geboden na te leven; voor eeuwig zou het hun en hun kinderen goed gaan.
So you shall keep the commandments of the Lord your God by walking in his ways and by fearing him.Leef daarom zijn geboden na door de weg te volgen die hij u wijst en door ontzag voor hem te tonen.
So the church throughout all Judea and Galilee and Samaria had peace and was being built up. And walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit, it multiplied.In heel Judea en Galilea en Samaria leefde de gemeente in vrede en kwam tot bloei. De gelovigen leefden in ontzag voor de Heer, en dankzij de bijstand van de heilige Geest nam hun aantal steeds meer toe.
Teach me your way, O Lord, that I may walk in your truth; unite my heart to fear your name.Wijs mij uw weg, HEER, laat mij wandelen op het pad van uw waarheid, vervul mijn hart met ontzag voor uw naam.

Bible verse of the day

Anxiety in a man's heart weighs him down, but a good word makes him glad.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies