DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Awe

«To fear the LORD is to hate evil; I hate pride and… Proverbs 8:13»
To fear the Lord is to hate evil; I hate pride and arrogance, evil behavior and perverse speech.Bázeň pred Pánom je nenávidieť zlo. Oproti pýche, nadutosti, ceste zlej a ústam, ktoré prekrúcajú, prechovávam nenávisť.
Therefore, since we have these promises, dear friends, let us purify ourselves from everything that contaminates body and spirit, perfecting holiness out of reverence for God.Keď máme takéto prisľúbenia, milovaní, očisťme sa od každej poškvrny tela i ducha a posväcujme sa v Božej bázni.
Do not be wise in your own eyes; fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones.Nezdaj sa múdrym sebe samému. Boj sa Pána a vyhýbaj sa zlu! To bude zachovávať tvoje telo pri zdraví a tvoje kosti vzpružovať.
But the eyes of the Lord are on those who fear him, on those whose hope is in his unfailing love.Hľa, oko Pánovo bdie nad tými, čo sa ho boja, nad tými, čo v jeho milosrdenstvo dúfajú.
Humility is the fear of the Lord; its wages are riches and honor and life.Odmena poníženej bázne pred Pánom je bohatstvo a česť a život pospolu.
And now, Israel, what does the Lord your God ask of you but to fear the Lord your God, to walk in obedience to him, to love him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul, and to observe the Lord’s commands and decrees that I am giving you today for your own good?A teraz, Izrael, čo žiada od teba Pán, tvoj Boh, ak nie to, aby si sa bál Pána, svojho Boha, aby si kráčal po všetkých jeho cestách, aby si ho miloval a slúžil Pánovi, svojmu Bohu, celým svojím srdcom a celou svojou dušou, aby si zachoval Pánove príkazy a zákony, ktoré ti ja dnes prikazujem, aby ti bolo dobre!
Charm is deceptive, and beauty is fleeting; but a woman who fears the Lord is to be praised.Spanilosť je klam a krása - daromnosť; chválu si zasluhuje žena, čo sa bojí Pána.
Better a little with the fear of the Lord than great wealth with turmoil.Lepšie je mať málo a báť sa Pána, než veľký poklad, a s ním nepokoj.
Blessed are all who fear the Lord, who walk in obedience to him.Blažený každý, čo sa bojí Pána a kráča po jeho cestách.
The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction.Základom poznania je bázeň pred Pánom, len blázni pohŕdajú múdrosťou a nácvikom.
It is the Lord your God you must follow, and him you must revere. Keep his commands and obey him; serve him and hold fast to him.Pána, svojho Boha, nasledujte, jeho sa bojte a jeho príkazy zachovávajte, jeho počúvajte, jemu slúžte a k nemu sa viňte!
Now all has been heard; here is the conclusion of the matter: Fear God and keep his commandments, for this is the duty of all mankind.Slovo na záver všetkého, čo si počul: Boha sa boj a jeho prikázania zachovávaj, lebo to je povinnosť každého človeka.
Wisdom’s instruction is to fear the Lord, and humility comes before honor.Výchovou k múdrosti je bázeň pred Pánom, pred slávou je však pokora.
And because the midwives feared God, he gave them families of their own.A keďže sa babice báli Boha, on ich obdaril početným potomstvom.
But for you who revere my name, the sun of righteousness will rise with healing in its rays. And you will go out and frolic like well-fed calves.Vám však, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spravodlivosti, ktoré má na krídlach uzdravenie. Vtedy vyjdete a budete poskakovať ako teliatka z maštale!
Praise the Lord. Blessed are those who fear the Lord, who find great delight in his commands.Blažený muž, ktorý sa bojí Pána a má veľkú záľubu v jeho príkazoch.
The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding.Počiatok múdrosti je bázeň pred Pánom a poznať Najsvätejšieho je rozumnosť.
Give to everyone what you owe them: If you owe taxes, pay taxes; if revenue, then revenue; if respect, then respect; if honor, then honor.Dávajte každému, čo ste dlžní: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť.
The fear of the Lord is the beginning of wisdom; all who follow his precepts have good understanding. To him belongs eternal praise.Bohabojnosť je počiatok múdrosti a múdro robia všetci, čo ju pestujú; jeho chvála ostáva naveky.
May God bless us still, so that all the ends of the earth will fear him.Nech nás Boh požehná a nech si ho ctia všetky končiny zeme.
Anyone who withholds kindness from a friend forsakes the fear of the Almighty.Veď nešťastného musí priateľ ľutovať, hoci pred Všemocným bázeň potratil.
Oh, that their hearts would be inclined to fear me and keep all my commands always, so that it might go well with them and their children forever!Kiežby tak zmýšľali, aby sa ma báli a zachovávali všetky moje rozkazy v každý čas, aby sa dobre viedlo im aj ich deťom naveky!
Then the church throughout Judea, Galilee and Samaria enjoyed a time of peace and was strengthened. Living in the fear of the Lord and encouraged by the Holy Spirit, it increased in numbers.A Cirkev mala pokoj po celej Judei, Galilei a Samárii; upevňovala sa, žila v bázni pred Pánom a rástla v úteche Svätého Ducha.
Teach me your way, Lord, that I may rely on your faithfulness; give me an undivided heart, that I may fear your name.Ukáž mi, Pane, svoju cestu a budem kráčať v tvojej pravde. Daj, aby moje srdce bolo prosté a malo bázeň pred tvojím menom.
Observe the commands of the Lord your God, walking in obedience to him and revering him.Zachovávaj príkazy Pána, svojho Boha, chodievaj po jeho cestách a boj sa ho.

Bible verse of the day

For if the willingness is there, the gift is acceptable according to what one has, not according to what one does not have.

Random Bible Verse

We ought always to thank God for you, brothers and sisters, and rightly so, because your faith is growing more and more, and the love all of you have for one another is increasing.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

For if the willingness is there, the gift is acceptable according to what one has, not according to what one does not have.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies