DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Awe

«To fear the Lord is to hate evil; I hate pride and… Proverbs 8:13»
To fear the Lord is to hate evil; I hate pride and arrogance, evil behavior and perverse speech.Wie ontzag heeft voor de HEER haat het kwaad. Ik verafschuw trots en hoogmoed, leugens en het kwaad.
Therefore, since we have these promises, dear friends, let us purify ourselves from everything that contaminates body and spirit, perfecting holiness out of reverence for God.Omdat ons deze beloften zijn gegeven, geliefde broeders en zusters, moeten we onszelf reinigen van alle lichamelijke en geestelijke smetten en vol ontzag voor God ons hele leven heiligen.
Do not be wise in your own eyes; fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones.Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam.
But the eyes of the Lord are on those who fear him, on those whose hope is in his unfailing love.Het oog van de HEER rust op wie hem vrezen en hopen op zijn trouw.
Humility is the fear of the Lord; its wages are riches and honor and life.Wie bescheiden is en ontzag heeft voor de HEER, wordt beloond met rijkdom, eer en een lang leven.
Charm is deceptive, and beauty is fleeting; but a woman who fears the Lord is to be praised.Charme is bedrieglijk en schoonheid vergaat, maar een vrouw met ontzag voor de HEER moet worden geprezen.
And now, Israel, what does the Lord your God ask of you but to fear the Lord your God, to walk in obedience to him, to love him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul, and to observe the Lord’s commands and decrees that I am giving you today for your own good?Israël, bedenk dus dat de HEER, uw God, niets anders van u vraagt dan dat u ontzag voor hem toont, dat u de weg volgt die hij u wijst, dat u hem liefhebt, hem met hart en ziel dient en zijn geboden en wetten, die ik u vandaag voorhoud, naleeft; dan zal het u goed gaan.
Better a little with the fear of the Lord than great wealth with turmoil.Beter een schamel bezit en ontzag voor de HEER dan grote rijkdom en veel onrust.
Blessed are all who fear the Lord, who walk in obedience to him.Gelukkig ieder die ontzag heeft voor de HEER en de weg gaat die hij wijst.
The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction.Het begin van alle kennis is ontzag voor de HEER; een dwaas veracht de wijsheid en weigert elk onderricht.
It is the Lord your God you must follow, and him you must revere. Keep his commands and obey him; serve him and hold fast to him.Blijf de HEER, uw God, volgen en heb alleen voor hem ontzag. Leef zijn geboden na en luister naar hem; dien alleen hem en blijf hem toegedaan.
But for you who revere my name, the sun of righteousness will rise with healing in its rays. And you will go out and frolic like well-fed calves.Maar voor jullie die ontzag voor mijn naam hebben zal de zon stralend opgaan, de zon die gerechtigheid brengt en genezing in haar vleugels draagt. Huppelend als kalveren die op stal hebben gestaan zullen jullie naar buiten komen.
Wisdom’s instruction is to fear the Lord, and humility comes before honor.Wie ontzag heeft voor de HEER wint aan wijsheid, bescheidenheid gaat aan eerbetoon vooraf.
Give to everyone what you owe them: If you owe taxes, pay taxes; if revenue, then revenue; if respect, then respect; if honor, then honor.Geef iedereen wat hem toekomt: belasting aan wie u belasting verschuldigd bent, accijns aan wie u accijns verschuldigd bent, ontzag aan wie ontzag toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt.
And because the midwives feared God, he gave them families of their own.En omdat de vroedvrouwen ontzag voor God hadden, schonk hij ook aan hen nakomelingen.
The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding.Wijsheid begint met ontzag voor de HEER, inzicht is vertrouwdheid met de Heilige.
Praise the Lord. Blessed are those who fear the Lord, who find great delight in his commands.Halleluja! Gelukkig de mens met ontzag voor de HEER en met liefde voor zijn geboden.
Now all has been heard; here is the conclusion of the matter: Fear God and keep his commandments, for this is the duty of all mankind.Alles wat je hebt gehoord komt hierop neer: heb ontzag voor God en leef zijn geboden na. Dat geldt voor ieder mens.
The fear of the Lord is the beginning of wisdom; all who follow his precepts have good understanding. To him belongs eternal praise.Het begin van wijsheid is ontzag voor de HEER, wie leeft naar zijn wet, getuigt van goed inzicht. Zijn roem houdt stand, voor altijd.
Anyone who withholds kindness from a friend forsakes the fear of the Almighty.Wie zich bekommert om een vriend in nood toont zijn eerbied voor de Ontzagwekkende.
May God bless us still, so that all the ends of the earth will fear him.Moge God ons blijven zegenen, zodat men ontzag voor hem heeft tot aan de einden der aarde.
Oh, that their hearts would be inclined to fear me and keep all my commands always, so that it might go well with them and their children forever!Hadden ze altijd maar zo’n verlangen om mij te vereren en mijn geboden na te leven; voor eeuwig zou het hun en hun kinderen goed gaan.
Observe the commands of the Lord your God, walking in obedience to him and revering him.Leef daarom zijn geboden na door de weg te volgen die hij u wijst en door ontzag voor hem te tonen.
Then the church throughout Judea, Galilee and Samaria enjoyed a time of peace and was strengthened. Living in the fear of the Lord and encouraged by the Holy Spirit, it increased in numbers.In heel Judea en Galilea en Samaria leefde de gemeente in vrede en kwam tot bloei. De gelovigen leefden in ontzag voor de Heer, en dankzij de bijstand van de heilige Geest nam hun aantal steeds meer toe.

Bible verse of the day

Put on the full armor of God, so that you can take your stand against the devil’s schemes.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies