DailyVerses.net

24 Bible Verses about Awe


NIV KJV ESV NKJV
X
NBG
The fear of the Lord is to hate evil; Pride and arrogance and the evil way And the perverse mouth I hate.De vreze des Heren is het kwade te haten; hoogmoed en trots en boze wandel en een mond vol draaierijen haat ik.
Therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God.Daar wij nu deze beloften bezitten, geliefden, laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vlezes en des geestes, en zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods.
Do not be wise in your own eyes; Fear the Lord and depart from evil. It will be health to your flesh, And strength to your bones.Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de Here en wijk van het kwaad; het zal medicijn wezen voor uw vlees, en lafenis voor uw gebeente.
By humility and the fear of the Lord Are riches and honor and life.Het loon van ootmoed – vreze des Heren – is rijkdom, eer en leven.
Behold, the eye of the Lord is on those who fear Him, On those who hope in His mercy.Zie, des Heren oog is op hen die Hem vrezen, die op zijn goedertierenheid hopen.
Charm is deceitful and beauty is passing, But a woman who fears the Lord, she shall be praised.Bedrieglijk is de bevalligheid en ijdel de schoonheid, maar een vrouw die de Here vreest, die is te prijzen.
And now, Israel, what does the Lord your God require of you, but to fear the Lord your God, to walk in all His ways and to love Him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul, and to keep the commandments of the Lord and His statutes which I command you today for your good?Nu dan, Israël, wat vraagt de Here, uw God, van u dan de Here, uw God, te vrezen door in al zijn wegen te wandelen; Hem lief te hebben; de Here, uw God, te dienen met uw ganse hart en met uw ganse ziel; de geboden en de inzettingen des Heren, die ik u heden opleg, te onderhouden, opdat het u wèl ga.
Better is a little with the fear of the Lord, Than great treasure with trouble.Beter is een weinig in de vreze des Heren, dan een grote schat en onrust daarbij.
Blessed is every one who fears the Lord, Who walks in His ways.Welzalig ieder die de Here vreest, die in zijn wegen wandelt.
The fear of the Lord is the beginning of knowledge, But fools despise wisdom and instruction.De vreze des Heren is het begin der kennis; de dwazen verachten wijsheid en tucht.
You shall walk after the Lord your God and fear Him, and keep His commandments and obey His voice; you shall serve Him and hold fast to Him.De Here, uw God, zult gij volgen, Hem vrezen, zijn geboden houden en naar zijn stem luisteren: Hem zult gij dienen en aanhangen.
But to you who fear My name The Sun of Righteousness shall arise With healing in His wings; And you shall go out And grow fat like stall-fed calves.Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar vleugelen; gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal.
The fear of the Lord is the instruction of wisdom, And before honor is humility.De vreze des Heren voedt op tot wijsheid, en ootmoed gaat vooraf aan de eer.
Render therefore to all their due: taxes to whom taxes are due, customs to whom customs, fear to whom fear, honor to whom honor.Betaalt aan allen het verschuldigde, belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, eerbetoon aan wie eer toekomt.
And so it was, because the midwives feared God, that He provided households for them.En daar de vroedvrouwen God vreesden, gaf Hij haar ieder een gezin.
The fear of the Lord is the beginning of wisdom, And the knowledge of the Holy One is understanding.De vreze des Heren is het begin der wijsheid en het kennen van de Hoogheilige is verstand.
Let us hear the conclusion of the whole matter: Fear God and keep His commandments, For this is man’s all.Van al het gehoorde is het slotwoord: Vrees God en onderhoud zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen.
Praise the Lord! Blessed is the man who fears the Lord, Who delights greatly in His commandments.Halleluja. Welzalig de man, die de Here vreest, die van harte lust heeft in zijn geboden.
To him who is afflicted, kindness should be shown by his friend, Even though he forsakes the fear of the Almighty.Wie zijn vriend medelijden onthoudt, die verzaakt de vreze des Almachtigen.
The fear of the Lord is the beginning of wisdom; A good understanding have all those who do His commandments. His praise endures forever.De vreze des Heren is het begin der wijsheid, een goed inzicht hebben allen die ze betrachten. Zijn lof houdt eeuwig stand.
God shall bless us, And all the ends of the earth shall fear Him.God zegent ons, opdat alle einden der aarde Hem vrezen.
Oh, that they had such a heart in them that they would fear Me and always keep all My commandments, that it might be well with them and with their children forever!Och, hadden zij steeds zulk een hart om Mij te vrezen en om al mijn geboden te onderhouden, opdat het hun en hun kinderen voor altoos wèl mocht gaan!
Therefore you shall keep the commandments of the Lord your God, to walk in His ways and to fear Him.Onderhoud de geboden van de Here, uw God, door in zijn wegen te wandelen en Hem te vrezen.
Then the churches throughout all Judea, Galilee, and Samaria had peace and were edified. And walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit, they were multiplied.De gemeente dan door geheel Judea, Galilea en Samaria had vrede; zij werd opgebouwd en wandelde in de vreze des Heren, en zij nam in aantal toe door de bijstand van de heilige Geest.

Read more

Comments
Bible verse of the day
“The Lord bless you and keep you; The Lord make His face shine upon you, And be gracious to you; The Lord lift up His countenance upon you, And give you peace.”
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies