DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Baptism

For in Christ Jesus you are all sons of God, through faith. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ.Všichni jste se vírou v Krista Ježíše stali Božími dětmi. Všichni, kdo jste pokřtěni do Krista, jste se do Krista oblékli.
Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always, to the end of the age.Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa.
Baptism, which corresponds to this, now saves you, not as a removal of dirt from the body but as an appeal to God for a good conscience, through the resurrection of Jesus Christ.Naplněním tohoto předobrazu je křest, který nám teď přináší záchranu – nejde o omytí tělesné špíny, ale o závazek dobrého svědomí před Bohem – skrze vzkříšení Ježíše Krista.
And Peter said to them, “Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit.”„Čiňte pokání,“ odpověděl Petr, „a každý se nechte pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy. I vy přijmete dar Ducha svatého“
Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned.Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen.
Jesus answered, “Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God.”Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Kdo se nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království.“
And now why do you wait? Rise and be baptized and wash away your sins, calling on his name.Na co ještě čekáš? Vstaň, pokřti se, smyj své hříchy a vzývej jeho jméno!
Do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into his death?Nevíte snad, že když jsme byli pokřtěni do Krista Ježíše, byli jsme všichni pokřtěni do jeho smrti?
Now when all the people were baptized, and when Jesus also had been baptized and was praying, the heavens were opened, and the Holy Spirit descended on him in bodily form, like a dove; and a voice came from heaven, “You are my beloved Son; with you I am well pleased.”Zatímco se křtil všechen lid, byl pokřtěn i Ježíš. Když se modlil, otevřelo se nebe a Duch svatý na něj sestoupil v tělesné podobě jako holubice. Z nebe tehdy zazněl hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě jsem našel zalíbení.“
For in one Spirit we were all baptized into one body—Jews or Greeks, slaves or free—and all were made to drink of one Spirit.Ať už jsme totiž Židé či Řekové, otroci nebo svobodní, všichni jsme jedním Duchem pokřtěni do téhož těla a jeden Duch se nám všem stal nápojem.
I myself did not know him, but he who sent me to baptize with water said to me, ‘He on whom you see the Spirit descend and remain, this is he who baptizes with the Holy Spirit.’Já jsem ho neznal, ale Ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl: ‚Na koho spatříš sestoupit Ducha a zůstat na něm, to je ten, který křtí Duchem svatým.‘
Can anyone withhold water for baptizing these people, who have received the Holy Spirit just as we have?Copak jim někdo může odepřít křest vodou, když přijali Ducha svatého jako my?
On hearing this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. And when Paul had laid his hands on them, the Holy Spirit came on them, and they began speaking in tongues and prophesying.Když to uslyšeli, dali se pokřtít ve jménu Pána Ježíše. Když pak na ně Pavel položil ruce, sestoupil na ně Duch svatý, takže začali mluvit v jiných jazycích a prorokovat.
And Paul said, “John baptized with the baptism of repentance, telling the people to believe in the one who was to come after him, that is, Jesus.”Pavel jim řekl: „Jan svým křtem vedl lidi k pokání a vyzýval je k víře v toho, který měl přijít po něm – v Ježíše.“
He saved us, not because of works done by us in righteousness, but according to his own mercy, by the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit.Spasil nás – ne pro naše spravedlivé skutky, ale pro své milosrdenství. Poskytl nám koupel znovuzrození a obnovení Ducha svatého.
So those who received his word were baptized, and there were added that day about three thousand souls.Ti, kdo ochotně přijali jeho slova, se pak dali pokřtít a toho dne se připojilo okolo tří tisíc lidí.

Bible verse of the day

The wicked borrows but does not pay back,
but the righteous is generous and gives.

Random Bible Verse

“All things are lawful for me,” but not all things are helpful. “All things are lawful for me,” but I will not be dominated by anything.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

The wicked borrows but does not pay back, but the righteous is generous and gives.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies