DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Baptism

For you are all children of God through faith in Christ Jesus. And all who have been united with Christ in baptism have put on Christ, like putting on new clothes.Všichni jste se vírou v Krista Ježíše stali Božími dětmi. Všichni, kdo jste pokřtěni do Krista, jste se do Krista oblékli.
Therefore, go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you. And be sure of this: I am with you always, even to the end of the age.Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa.
And that water is a picture of baptism, which now saves you, not by removing dirt from your body, but as a response to God from a clean conscience. It is effective because of the resurrection of Jesus Christ.Naplněním tohoto předobrazu je křest, který nám teď přináší záchranu – nejde o omytí tělesné špíny, ale o závazek dobrého svědomí před Bohem – skrze vzkříšení Ježíše Krista.
Peter replied, “Each of you must repent of your sins and turn to God, and be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. Then you will receive the gift of the Holy Spirit.”„Čiňte pokání,“ odpověděl Petr, „a každý se nechte pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy. I vy přijmete dar Ducha svatého“
Anyone who believes and is baptized will be saved. But anyone who refuses to believe will be condemned.Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen.
Jesus replied, “I assure you, no one can enter the Kingdom of God without being born of water and the Spirit.”Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Kdo se nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království.“
What are you waiting for? Get up and be baptized. Have your sins washed away by calling on the name of the Lord.Na co ještě čekáš? Vstaň, pokřti se, smyj své hříchy a vzývej jeho jméno!
Or have you forgotten that when we were joined with Christ Jesus in baptism, we joined him in his death?Nevíte snad, že když jsme byli pokřtěni do Krista Ježíše, byli jsme všichni pokřtěni do jeho smrti?
One day when the crowds were being baptized, Jesus himself was baptized. As he was praying, the heavens opened, and the Holy Spirit, in bodily form, descended on him like a dove. And a voice from heaven said, “You are my dearly loved Son, and you bring me great joy.”Zatímco se křtil všechen lid, byl pokřtěn i Ježíš. Když se modlil, otevřelo se nebe a Duch svatý na něj sestoupil v tělesné podobě jako holubice. Z nebe tehdy zazněl hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě jsem našel zalíbení.“
Some of us are Jews, some are Gentiles, some are slaves, and some are free. But we have all been baptized into one body by one Spirit, and we all share the same Spirit.Ať už jsme totiž Židé či Řekové, otroci nebo svobodní, všichni jsme jedním Duchem pokřtěni do téhož těla a jeden Duch se nám všem stal nápojem.
I didn’t know he was the one, but when God sent me to baptize with water, he told me, ‘The one on whom you see the Spirit descend and rest is the one who will baptize with the Holy Spirit.’Já jsem ho neznal, ale Ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl: ‚Na koho spatříš sestoupit Ducha a zůstat na něm, to je ten, který křtí Duchem svatým.‘
Can anyone object to their being baptized, now that they have received the Holy Spirit just as we did?Copak jim někdo může odepřít křest vodou, když přijali Ducha svatého jako my?
As soon as they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. Then when Paul laid his hands on them, the Holy Spirit came on them, and they spoke in other tongues and prophesied.Když to uslyšeli, dali se pokřtít ve jménu Pána Ježíše. Když pak na ně Pavel položil ruce, sestoupil na ně Duch svatý, takže začali mluvit v jiných jazycích a prorokovat.
Paul said, “John’s baptism called for repentance from sin. But John himself told the people to believe in the one who would come later, meaning Jesus.”Pavel jim řekl: „Jan svým křtem vedl lidi k pokání a vyzýval je k víře v toho, který měl přijít po něm – v Ježíše.“
He saved us, not because of the righteous things we had done, but because of his mercy. He washed away our sins, giving us a new birth and new life through the Holy Spirit.Spasil nás – ne pro naše spravedlivé skutky, ale pro své milosrdenství. Poskytl nám koupel znovuzrození a obnovení Ducha svatého.
Those who believed what Peter said were baptized and added to the church that day—about 3,000 in all.Ti, kdo ochotně přijali jeho slova, se pak dali pokřtít a toho dne se připojilo okolo tří tisíc lidí.

Bible verse of the day

You can pray for anything, and if you have faith, you will receive it.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies