DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Blameless

«The one whose walk is blameless, who does what is righteous, who… Psalm 15:2-3»
The one whose walk is blameless, who does what is righteous, who speaks the truth from their heart; whose tongue utters no slander, who does no wrong to a neighbor, and casts no slur on others.Kdo žije bezúhonně a jedná spravedlivě, kdo mluví pravdu ze srdce, kdo jazykem svým nepomlouvá, neškodí bližnímu a neostouzí druha.
We all stumble in many ways. Anyone who is never at fault in what they say is perfect, able to keep their whole body in check.Všichni přece v mnohém chybujeme. Kdo nechybuje ve slově, dosáhl dokonalosti a je schopen se ovládat v každém ohledu.
Do everything without grumbling or arguing, so that you may become blameless and pure, “children of God without fault in a warped and crooked generation.” Then you will shine among them like stars in the sky as you hold firmly to the word of life.Všechno dělejte bez reptání a dohadování, abyste byli nezkažení a nevinní jako neposkvrněné Boží děti uprostřed pokřiveného a zvráceného pokolení, ve kterém záříte jako světla ve světě. Pevně se držte Slova života.
Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God’s will is—his good, pleasing and perfect will.Nenechte se formovat tímto světem – raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle – co je dobré, náležité a dokonalé.
Make sure that nobody pays back wrong for wrong, but always strive to do what is good for each other and for everyone else.Dejte pozor, ať nikdo neoplácí zlo zlem; raději vždy následujte, co je dobré – jak pro vás, tak pro všechny.
And over all these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity.Nadto vždy buďte oblečeni láskou, která je poutem dokonalosti.
As for God, his way is perfect: The Lord’s word is flawless; he shields all who take refuge in him.Jak dokonalá je cesta Boží, jak ryzí je, co praví Hospodin – on je štít všech, kdo v něho doufají!
I appeal to you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you say and that there be no divisions among you, but that you be perfectly united in mind and thought.Bratři, jménem našeho Pána Ježíše Krista vás prosím, abyste všichni spolu souhlasili a namísto vzájemných roztržek byli spojeni jednou myslí a jedním záměrem.
Blessed are those whose ways are blameless, who walk according to the law of the Lord.Blaze těm, kdo žijí bezúhonně, těm, kdo se řídí Hospodinovým zákonem!
But he knows the way that I take; when he has tested me, I will come forth as gold. My feet have closely followed his steps; I have kept to his way without turning aside.Zato on zná mé cesty i mé zastávky; ukážu se jako zlato, až mě vyzkouší. Má noha se přidržela jeho šlépějí, sledoval jsem jeho cestu, nesešel jsem z ní.
Until now you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive, and your joy will be complete.Až dosud jste v mém jménu o nic neprosili. Proste a dostanete, a vaše radost bude dokonalá.
Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the world.Čistá a ryzí zbožnost před Bohem a Otcem je toto: pomáhat sirotkům a vdovám v jejich nouzi a chránit se před špínou světa.
He holds success in store for the upright, he is a shield to those whose walk is blameless.Zdravý úsudek on pro upřímné chová, štítem je pro ty, kdo žijí poctivě.
As for God, his way is perfect: The Lord’s word is flawless; he shields all who take refuge in him.Jak dokonalá je cesta Boží, jak ryzí je, co praví Hospodin – on je štít všech, kdo v něho doufají!
Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows.Všechno dobré a dokonalé je dar shůry od Otce světel, u něhož není žádná změna, žádný proměnlivý stín.
Jesus answered, “If you want to be perfect, go, sell your possessions and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me.”Ježíš odpověděl: „Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek, rozdej ho chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pojď a následuj mě.“
And, once made perfect, he became the source of eternal salvation for all who obey him.Jakmile dosáhl cíle, stal se pro všechny, kdo jej poslouchají, původcem věčného spasení.
I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete.Toto jsem vám pověděl, aby má radost byla ve vás a vaše radost aby byla dokonalá.

Bible verse of the day

As a father has compassion on his children,
so the Lord has compassion on those who fear him.

Random Bible Verse

My dear brothers and sisters, take note of this: Everyone should be quick to listen, slow to speak and slow to become angry.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear him.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies