DailyVerses.net
TopicsSubscribeRandom Verse

18 Bible Verses about Blameless

«Psalm 15:2-3»
The one whose walk is blameless, who does what is righteous, who speaks the truth from their heart; whose tongue utters no slander, who does no wrong to a neighbor, and casts no slur on others.Ten, čo kráča bez poškvrny a koná spravodlivo, čo z úprimného srdca pravdu hovorí, čo nepodvádza svojím jazykom, nekrivdí svojmu blížnemu, ani ho nepotupuje.
We all stumble in many ways. Anyone who is never at fault in what they say is perfect, able to keep their whole body in check.Veď všetci sa prehrešujeme v mnohom. Kto sa neprehrešuje slovom, je dokonalý muž, schopný udržať na uzde aj celé telo.
Do everything without grumbling or arguing, so that you may become blameless and pure, children of God without fault in a warped and crooked generation. Then you will shine among them like stars in the sky as you hold firmly to the word of life.Všetko robte bez šomrania a pochybovania, aby ste boli bezúhonní a úprimní, Božie deti bez hany uprostred zvrhlého a skazeného pokolenia, medzi ktorým svietite ako svetlá na svete tým, že sa držíte slova života.
And over all these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity.Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti!
Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God’s will is—his good, pleasing and perfect will.A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.
Make sure that nobody pays back wrong for wrong, but always strive to do what is good for each other and for everyone else.Dajte si pozor, aby sa nik nikomu neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa usilujte o dobro medzi sebou i voči všetkým!
I appeal to you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you say and that there be no divisions among you, but that you be perfectly united in mind and thought.Prosím vás, bratia, pre meno nášho Pána Ježiša Krista, všetci hovorte to isté, aby neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli dokonalí v rovnakom zmýšľaní a v rovnakom úsudku.
As for God, his way is perfect: The Lord’s word is flawless; he shields all who take refuge in him.Božia cesta je čistá, ohňom je vyskúšané slovo Pánovo. On je ochrancom všetkých, čo v neho dúfajú.
Blessed are those whose ways are blameless, who walk according to the law of the Lord.Blažení tí, čo idú cestou života bez poškvrny, čo kráčajú podľa zákona Pánovho.
Until now you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive, and your joy will be complete.Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná.
But he knows the way that I take; when he has tested me, I will come forth as gold. My feet have closely followed his steps; I have kept to his way without turning aside.On dobre pozná moje cesty, zastávky, jak zlato vyjdem, keď ma preskúša. Veď moja noha k jeho stope prilipla, jeho cestu som strážil, nezblúdil.
Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the world.Čistá a nepoškvrnená nábožnosť pred Bohom a Otcom je: navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni a zachovať sa nepoškvrneným od tohto sveta.
He holds success in store for the upright, he is a shield to those whose walk is blameless.Ukladá pomoc pre statočných, bude štítom tým, čo žijú neporušene.
Jesus answered, “If you want to be perfect, go, sell your possessions and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me.”Ježiš mu vravel: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“
As for God, his way is perfect: The Lord’s word is flawless; he shields all who take refuge in him.Božia cesta je nepoškvrnená, ohňom je vyskúšané slovo Pánovo. On je štítom všetkých, čo v neho dúfajú.
Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows.Každý dobrý údel, každý dokonalý dar je zhora, zostupuje od Otca svetiel, u ktorého niet premeny ani tieňa zmeny.
I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete.Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná.
And, once made perfect, he became the source of eternal salvation for all who obey him.A keď dosiahol dokonalosť, stal sa pôvodcom večnej spásy pre všetkých, ktorí ho poslúchajú.

Bible verse of the day

The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth.

Random Bible Verse

May he give you the desire of your heart
and make all your plans succeed.

Bible verse of the day

The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies