DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Blessing

«Požehnaný je muž, ktorý dôveruje v Pána, Pán bude jeho nádejou. Je… Jeremiáš 17:7-8»
Blessed is the man who trusts in the Lord, whose trust is the Lord. He is like a tree planted by water, that sends out its roots by the stream, and does not fear when heat comes, for its leaves remain green, and is not anxious in the year of drought, for it does not cease to bear fruit.Požehnaný je muž, ktorý dôveruje v Pána, Pán bude jeho nádejou. Je ako strom, zasadený pri vode, čo si vystiera k potoku korene, nebojí sa, keď prichádza horúčosť, lístie mu ostáva zelené. V suchom roku nemá starosti a neprestáva rodiť ovocie.
The Lord bless you and keep you; the Lord make his face to shine upon you and be gracious to you; the Lord lift up his countenance upon you and give you peace.Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni! Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý! Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj!
May he grant you your heart's desire and fulfill all your plans!Nech ti dá, za čím tvoje srdce túži, a nech vyplní každý tvoj zámer.
Commit your work to the Lord, and your plans will be established.Zver svoje diela na Pána a podaria sa tvoje zámery.
For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope.Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami - hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej.
And my God will supply every need of yours according to his riches in glory in Christ Jesus.Môj Boh splní každú vašu túžbu podľa svojho bohatstva v sláve v Kristovi Ježišovi.
You shall serve the Lord your God, and he will bless your bread and your water, and I will take sickness away from among you.Budeš slúžiť Pánovi, svojmu Bohu, aby som požehnal tvoj chlieb, tvoju vodu a oddialil od teba choroby.
Oh, taste and see that the Lord is good! Blessed is the man who takes refuge in him!Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán; šťastný človek, čo sa utieka k nemu.
If you obey the commandments of the Lord your God that I command you today, by loving the Lord your God, by walking in his ways, and by keeping his commandments and his statutes and his rules, then you shall live and multiply, and the Lord your God will bless you in the land that you are entering to take possession of it.A prikazujem ti, aby si miloval Pána, svojho Boha, kráčal po jeho cestách a zachovával jeho príkazy, ustanovenia a nariadenia. Potom budeš žiť a rozmnožíš sa - a Pán, tvoj Boh, ťa bude žehnať v krajine, do ktorej sa uberáš, aby si ju prevzal do vlastníctva.
The Lord is my shepherd; I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters.Pán je môj pastier, nič mi nechýba: pasie ma na zelených pašienkach. Vodí ma k tichým vodám.
Bless those who persecute you; bless and do not curse them.Žehnajte tých, čo vás prenasledujú - žehnajte a nepreklínajte!
Whoever gives thought to the word will discover good, and blessed is he who trusts in the Lord.Nachádza šťastie, kto sa dáva dobrým slovom poučiť, a blažený je ten, kto sa spolieha na Pána.
Oh, how abundant is your goodness, which you have stored up for those who fear you and worked for those who take refuge in you, in the sight of the children of mankind!Pane, tvoja dobrota je taká nesmierna, a vyhradil si ju bohabojným. Preukazuješ ju tým, čo v teba dúfajú, pred zrakom ľudí.
The grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit.Milosť Pána Ježiša Krista nech je s vaším duchom.
But I say to you who hear, Love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who abuse you.Ale vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú!
Do not repay evil for evil or reviling for reviling, but on the contrary, bless, for to this you were called, that you may obtain a blessing.Neodplácajte sa zlým za zlé alebo zlorečením za zlorečenie, ale naopak, žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania.
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control; against such things there is no law.Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.
And God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work.A Boh má moc rozhojniť vo vás každú milosť, aby ste mali vždy vo všetkom úplný dostatok a aby ste mali hojne na každý dobrý skutok.
And if you faithfully obey the voice of the Lord your God, being careful to do all his commandments that I command you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the earth.Keď však budeš počúvať hlas Pána, svojho Boha, keď budeš plniť a zachovávať jeho príkazy, ktoré ti ja dnes nariaďujem, Pán, tvoj Boh, ťa povýši nad všetky národy, čo sú na zemi.
The blessing of the Lord makes rich, and he adds no sorrow with it.Pánovo požehnanie nosí bohatstvo a nepridáva nijaké trápenie.
Beloved, I pray that all may go well with you and that you may be in good health, as it goes well with your soul.Milovaný, prajem ti, aby sa ti vo všetkom darilo a aby si bol zdravý - tak ako sa darí tvojej duši.
Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied.Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.
The grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit.Milosť Pána Ježiša Krista nech je s vaším duchom. Amen.
Blessed are those who keep his testimonies, who seek him with their whole heart.Blažení tí, čo zachovávajú jeho príkazy a celým srdcom ho vyhľadávajú.
Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God.Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.

His master said to him, ‘Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little; I will set you over much. Enter into the joy of your master.’Jeho pán mu povedal: »Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána.«
Previous1234Next

Bible verse of the day

Let everything that has breath praise the Lord!
Praise the Lord!

Receive the Daily Bible Verse:

Daily notificationEmailFacebookTwitterAndroid-appOn your website

Random Bible Verse

And they said, “Believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household.”Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Let everything that has breath praise the Lord! Praise the Lord!

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies