DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Blessing (2/4)

The good person out of the good treasure of his heart produces good, and the evil person out of his evil treasure produces evil, for out of the abundance of the heart his mouth speaks.Een goed mens brengt uit de goede schat zijns harten het goede voort en een slecht mens brengt uit de boze schat het boze voort. Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond.
Beloved, I pray that all may go well with you and that you may be in good health, as it goes well with your soul.Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat.
And God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work.En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten te allen tijde van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn.
Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers.Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters.
May mercy, peace, and love be multiplied to you.Barmhartigheid, vrede en liefde worde u vermenigvuldigd.
God, the Lord, is my strength; he makes my feet like the deer's; he makes me tread on my high places.De Here Here is mijn kracht: Hij maakt mijn voeten als die der hinden, Hij doet mij treden op mijn hoogten.
For the Lord your God will bless you, as he promised you, and you shall lend to many nations, but you shall not borrow, and you shall rule over many nations, but they shall not rule over you.Wanneer de Here, uw God, u zegent, zoals Hij u beloofd heeft, dan zult gij aan vele volken lenen, maar zelf zult gij niet ter leen ontvangen; gij zult over vele volken heersen, maar over u zullen zij niet heersen.
Be not wise in your own eyes; fear the Lord, and turn away from evil. It will be healing to your flesh and refreshment to your bones.Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de Here en wijk van het kwaad; het zal medicijn wezen voor uw vlees, en lafenis voor uw gebeente.
He who finds a wife finds a good thing and obtains favor from the Lord.Wie een vrouw vond, heeft iets goeds gevonden en gunst van de Here verworven.
God shall bless us; let all the ends of the earth fear him!God zegent ons, opdat alle einden der aarde Hem vrezen.
Blessed are the pure in heart, for they shall see God.Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.
You will be enriched in every way to be generous in every way, which through us will produce thanksgiving to God.Terwijl gij in alles verrijkt wordt tot alle onbekrompenheid, welke door onze bemiddeling dankzegging aan God bewerkt.
This Book of the Law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success.Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn.
For the Lord takes pleasure in his people; he adorns the humble with salvation.Want de Here heeft een welbehagen in zijn volk, Hij kroont de ootmoedigen met heil.
And I will make them and the places all around my hill a blessing, and I will send down the showers in their season; they shall be showers of blessing.Ik zal die, ja al wat rondom mijn heuvel ligt, tot een zegen stellen; Ik zal de regen doen neerdalen op zijn tijd, zegenbrengende regens zullen het zijn.
May the Lord give strength to his people! May the Lord bless his people with peace!De Here zal zijn volk sterkte verlenen, de Here zal zijn volk zegenen met vrede.
I will bless the Lord at all times; his praise shall continually be in my mouth.Ik wil de Here te allen tijde prijzen, bestendig zij zijn lof in mijn mond.
The grace of the Lord Jesus be with all. Amen.De genade van de Here Jezus zij met allen.
Now may the God of peace who brought again from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, by the blood of the eternal covenant, equip you with everything good that you may do his will, working in us that which is pleasing in his sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen.De God nu des vredes, die onze Here Jezus, de grote herder der schapen door het bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de doden, bevestige u in alle goed, om zijn wil te doen, terwijl Hij aan ons doe, wat in zijn ogen welbehagelijk is door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.
The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all.De genade des Heren Jezus Christus, en de liefde Gods, en de gemeenschap des heiligen Geestes zij met u allen.
And keep the charge of the Lord your God, walking in his ways and keeping his statutes, his commandments, his rules, and his testimonies, as it is written in the Law of Moses, that you may prosper in all that you do and wherever you turn.En neem uw plicht jegens de Here, uw God, in acht: wandel op zijn wegen en onderhoud zijn inzettingen, geboden, verordeningen en getuigenissen, zoals geschreven staat in de wet van Mozes, opdat gij voorspoedig volvoeren moogt alles wat gij doet en alles wat gij onderneemt.
Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruits.Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten.
And now, Israel, what does the Lord your God require of you, but to fear the Lord your God, to walk in all his ways, to love him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul, and to keep the commandments and statutes of the Lord, which I am commanding you today for your good?Nu dan, Israël, wat vraagt de Here, uw God, van u dan de Here, uw God, te vrezen door in al zijn wegen te wandelen; Hem lief te hebben; de Here, uw God, te dienen met uw ganse hart en met uw ganse ziel; de geboden en de inzettingen des Heren, die ik u heden opleg, te onderhouden, opdat het u wèl ga.
Salvation belongs to the Lord; your blessing be on your people! SelahDe verlossing is van de Here, uw zegen zij over uw volk. sela
Jesus said to him, “Have you believed because you have seen me? Blessed are those who have not seen and yet have believed.”Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, hebt gij geloofd? Zalig zij, die niet gezien hebben en toch geloven.

Blessings are on the head of the righteous, but the mouth of the wicked conceals violence.Zegeningen zijn op het hoofd des rechtvaardigen, maar de mond der goddelozen verbergt geweld.

Bible verse of the day

Love does no wrong to a neighbor; therefore love is the fulfilling of the law.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies