DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Blessing (3/4)

Blessings are on the head of the righteous, but the mouth of the wicked conceals violence.Zegeningen zijn op het hoofd des rechtvaardigen, maar de mond der goddelozen verbergt geweld.
Blessed are those who mourn, for they shall be comforted.Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden.
Blessed is the nation whose God is the Lord, the people whom he has chosen as his heritage!Welzalig het volk, welks God de Here is, de natie, die Hij Zich ten erfdeel koos.
And he led them out as far as Bethany, and lifting up his hands he blessed them. While he blessed them, he parted from them and was carried up into heaven.En Hij leidde hen naar buiten tot bij Betanië en Hij hief de handen omhoog en zegende hen. En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde.
If you will not listen, if you will not take it to heart to give honor to my name, says the Lord of hosts, then I will send the curse upon you and I will curse your blessings. Indeed, I have already cursed them, because you do not lay it to heart.Indien gij niet hoort, en indien gij het niet ter harte neemt mijn naam eer te geven, zegt de Here der heerscharen, dan zal Ik onder u een vloek zenden en uw zegeningen in vloek verkeren; ja, Ik heb ze reeds in vloek verkeerd, omdat gij het niet ter harte genomen hebt.
Honor your father and your mother, that your days may be long in the land that the Lord your God is giving you.Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Here, uw God, u geven zal.
The memory of the righteous is a blessing, but the name of the wicked will rot.De gedachtenis des rechtvaardigen zal tot zegening zijn, maar de naam der goddelozen zal wegrotten.
From the same mouth come blessing and cursing. My brothers, these things ought not to be so.Uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, niet zo zijn.
Make your face shine on your servant; save me in your steadfast love!Doe uw aanschijn lichten over uw knecht, verlos mij door uw goedertierenheid.
But the one who looks into the perfect law, the law of liberty, and perseveres, being no hearer who forgets but a doer who acts, he will be blessed in his doing.Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid, en daarbij blijft, niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig zijn in zijn doen.
Hear, my son, and accept my words, that the years of your life may be many.Hoor, mijn zoon, en neem mijn woorden aan, opdat uw levensjaren talrijk worden.
He stores up sound wisdom for the upright; he is a shield to those who walk in integrity.Hij bewaart hulp voor de oprechten, Hij is een schild voor wie onberispelijk wandelen.
And because the midwives feared God, he gave them families.En daar de vroedvrouwen God vreesden, gaf Hij haar ieder een gezin.
Then after fasting and praying they laid their hands on them and sent them off.Toen vastten en baden zij, en legden hun de handen op en lieten hen gaan.
Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus.
Blessed are you when people hate you and when they exclude you and revile you and spurn your name as evil, on account of the Son of Man!Zalig zijt gij, wanneer u de mensen haten en wanneer zij u uitstoten, en smaden en uw naam als slecht verwerpen ter wille van de Zoon des mensen.
So God blessed the seventh day and made it holy, because on it God rested from all his work that he had done in creation.En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat Hij daarop gerust heeft van al het werk, dat God scheppende tot stand had gebracht.
And the Lord restored the fortunes of Job, when he had prayed for his friends. And the Lord gave Job twice as much as he had before.En de Here bracht een keer in het lot van Job, toen hij voor zijn vrienden gebeden had, en de Here gaf Job het dubbele van al wat hij bezeten had.
Jesus said, “Truly, I say to you, there is no one who has left house or brothers or sisters or mother or father or children or lands, for my sake and for the gospel, who will not receive a hundredfold now in this time, houses and brothers and sisters and mothers and children and lands, with persecutions, and in the age to come eternal life.”Jezus zeide: Voorwaar, Ik zeg u, er is niemand, die huis of broeders of zusters of moeder of vader of kinderen of akkers heeft prijsgegeven om Mij en om het evangelie, of hij ontvangt honderdvoudig terug: nu, in deze tijd, huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers, met vervolgingen, en in de toekomende eeuw het eeuwige leven.
If you walk in my statutes and observe my commandments and do them, then I will give you your rains in their season, and the land shall yield its increase, and the trees of the field shall yield their fruit.Indien gij in mijn inzettingen wandelt en mijn geboden nauwgezet in acht neemt, dan zal Ik u te rechter tijd uw regens geven, zodat het land zijn opbrengst geeft en het geboomte des velds zijn vrucht draagt.
I will multiply your offspring as the stars of heaven and will give to your offspring all these lands. And in your offspring all the nations of the earth shall be blessed, because Abraham obeyed my voice and kept my charge, my commandments, my statutes, and my laws.En Ik zal uw nageslacht vermenigvuldigen als de sterren des hemels, en Ik zal uw nageslacht al die landen geven, en met uw nageslacht zullen alle volken der aarde gezegend worden, omdat Abraham naar Mij geluisterd en mijn dienst in acht genomen heeft: mijn geboden, mijn inzettingen en mijn wetten.
Save us, we pray, O Lord! O Lord, we pray, give us success! Blessed is he who comes in the name of the Lord! We bless you from the house of the Lord.Och Here, geef toch heil, och Here, geef toch voorspoed! Gezegend hij, die komt in de naam des Heren; wij zegenen u uit het huis des Heren.
Blessed is the one whose transgression is forgiven, whose sin is covered.Welzalig hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is.
Behold, blessed is the one whom God reproves; therefore despise not the discipline of the Almighty.Zie, welzalig de mens, die God kastijdt; versmaad daarom de tucht des Almachtigen niet.
Therefore you shall keep his statutes and his commandments, which I command you today, that it may go well with you and with your children after you, and that you may prolong your days in the land that the Lord your God is giving you for all time.Onderhoud dan zijn inzettingen en zijn geboden, die ik u heden opleg, opdat het u en uw kinderen na u wèl ga en opdat gij lang leeft in het land, dat de Here, uw God, u geven zal voor altijd.

What is man that you are mindful of him, and the son of man that you care for him?Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en het mensenkind, dat Gij naar hem omziet?

Bible verse of the day

Love does no wrong to a neighbor; therefore love is the fulfilling of the law.

Random Bible Verse

Whoever conceals his transgressions will not prosper,
but he who confesses and forsakes them will obtain mercy.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Love does no wrong to a neighbor; therefore love is the fulfilling of the law.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies