DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

75 Bible Verses about Blessing (2/4)

New Internation VersionKatolícky preklad
Blessed is the one who does not walk in step with the wicked or stand in the way that sinners take or sit in the company of mockers.Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných a nechodí cestou hriešnikov, ani nevysedáva v kruhu rúhačov.
The blessing of the Lord brings wealth, without painful toil for it.Pánovo požehnanie nosí bohatstvo a nepridáva nijaké trápenie.
The Sovereign Lord is my strength; he makes my feet like the feet of a deer, he enables me to tread on the heights.Jahve, Pán, je moja sila, dal mi nohy ako jeleniciam a dá mi vykračovať po mojich výšinách.
Mercy, peace and love be yours in abundance.Milosrdenstvo vám a pokoj i láska v hojnosti.
Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well.Milovaný, prajem ti, aby sa ti vo všetkom darilo a aby si bol zdravý - tak ako sa darí tvojej duši.
And God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work.A Boh má moc rozhojniť vo vás každú milosť, aby ste mali vždy vo všetkom úplný dostatok a aby ste mali hojne na každý dobrý skutok.
He who finds a wife finds what is good and receives favor from the Lord.Kto našiel dobrú ženu, našiel (niečo) znamenité a dostal milostný dar od Pána.
Do not be wise in your own eyes; fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones.Nezdaj sa múdrym sebe samému. Boj sa Pána a vyhýbaj sa zlu! (To) bude (zachovávať) tvoje telo pri zdraví a tvoje kosti vzpružovať.
May God bless us still, so that all the ends of the earth will fear him.Nech nás Boh požehná a nech si ho ctia všetky končiny zeme.
For the Lord your God will bless you as he has promised, and you will lend to many nations but will borrow from none. You will rule over many nations but none will rule over you.Mnohým národom budeš požičiavať, sám si však nepožičiaš nič od nikoho, budeš panovať nad mnohými národmi, ale nad tebou nebude panovať nijaký.
For the Lord takes delight in his people; he crowns the humble with victory.Lebo Pán miluje svoj ľud a tichých venčí víťazstvom.
Keep this Book of the Law always on your lips; meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful.Nech sa nevzďaľuje kniha tohoto zákona od tvojich úst! Premýšľaj o nej vo dne i v noci, aby si bedlivo zachoval všetko, čo je v nej napísané. Potom budeš mať šťastie a úspech vo svojom podnikaní.
The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit.Smrť (priam tak) ako život (býva) v moci jazyka a tí, čo radi (obracajú) ním, budú sa živiť jeho ovocím.
Blessed are the pure in heart, for they will see God.Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.
The grace of the Lord Jesus be with God’s people. Amen.Milosť Pána Ježiša nech je so všetkými.
And now, Israel, what does the Lord your God ask of you but to fear the Lord your God, to walk in obedience to him, to love him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul, and to observe the Lord’s commands and decrees that I am giving you today for your own good?A teraz, Izrael, čo žiada od teba Pán, tvoj Boh, ak nie to, aby si sa bál Pána, svojho Boha, aby si kráčal po všetkých jeho cestách, aby si ho miloval a slúžil Pánovi, svojmu Bohu, celým svojím srdcom a celou svojou dušou, aby si zachoval Pánove príkazy a zákony, ktoré ti ja dnes prikazujem, aby ti bolo dobre!
You will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion, and through us your generosity will result in thanksgiving to God.Budete vo všetkom obohatení, na všestrannú štedrosť, a tak sa bude naším prostredníctvom vzdávať vďaka Bohu.
Observe what the Lord your God requires: Walk in obedience to him, and keep his decrees and commands, his laws and regulations, as written in the Law of Moses. Do this so that you may prosper in all you do and wherever you go.Zachovávaj, čo žiada Pán, tvoj Boh, kráčaj jeho cestami, zachovávaj jeho zákony, príkazy, práva a nariadenia, ako je napísané v Mojžišovom zákone, aby si mal úspech vo všetkom, čo podnikneš, a všade, kde sa obrátiš.
I will extol the Lord at all times; his praise will always be on my lips.Pána chcem velebiť v každom čase, moje ústa budú ho vždy chváliť.
From the Lord comes deliverance. May your blessing be on your people.Pane, ty si naša spása. Na tvoj ľud nech zostúpi tvoje požehnanie.
Blessed are those who mourn, for they will be comforted.Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.
Blessings crown the head of the righteous, but violence overwhelms the mouth of the wicked.Na hlavu spravodlivého sa hrnie hojné požehnanie Pánovo, lež ústa nespravodlivých ukrývajú bezprávie.
Honor your father and your mother, so that you may live long in the land the Lord your God is giving you.Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh!
Then Jesus told him, “Because you have seen me, you have believed; blessed are those who have not seen and yet have believed.”Ježiš mu povedal: „Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.“
“If you do not listen, and if you do not resolve to honor my name,” says the Lord Almighty, “I will send a curse on you, and I will curse your blessings. Yes, I have already cursed them, because you have not resolved to honor me.”Ak neposlúchnete, ak nebudete dbať o to a nevezmete si k srdcu, že máte vzdať česť môjmu menu - hovorí Pán zástupov, zošlem na vás kliatbu a prekľajem vaše žehnanie. A už som ho preklial, lebo ste si to nevzali k srdcu.
Bible verse of the day
Romans 12:15
Rejoice with those who rejoice; mourn with those who mourn.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
>Read more...