DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about the Body

«A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo… 1. Korinťanom 6:19-20»
Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? For you were bought at a price; therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God’s.A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele!
For as we have many members in one body, but all the members do not have the same function, so we, being many, are one body in Christ, and individually members of one another.Lebo ako máme v jednom tele mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi a jednotlivo sme si navzájom údmi.
For You formed my inward parts; You covered me in my mother’s womb. I will praise You, for I am fearfully and wonderfully made; Marvelous are Your works, And that my soul knows very well.Veď ty si stvoril moje útroby, utkal si ma v živote mojej matky. Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne; všetky tvoje diela sú hodny obdivu a ja to veľmi dobre viem.
My flesh and my heart fail; But God is the strength of my heart and my portion forever.Hynie mi telo i srdce, no Boh je Boh môjho srdca a podiel večitý.
Therefore remove sorrow from your heart, And put away evil from your flesh, For childhood and youth are vanity.Odstráň akúkoľvek mrzutosť zo svojho srdca a odháňaj každé zlo od svojho tela, ale tak vek mladosti, ako aj úsvit života je iba - márnosť.
A merry heart does good, like medicine, But a broken spirit dries the bones.Veselé srdce slúži na zdravie, zronený duch však kosti vysúša.
And let the peace of God rule in your hearts, to which also you were called in one body; and be thankful.A vo vašich srdciach nech vládne Kristov pokoj. Preň ste aj povolaní v jednom tele. A buďte vďační!
Pleasant words are like a honeycomb, Sweetness to the soul and health to the bones.Plást medom pretekajúci sú slová láskavé, sladkosť z nich prúdi do duše a osvieženie do kostí.
Do not be wise in your own eyes; Fear the Lord and depart from evil. It will be health to your flesh, And strength to your bones.Nezdaj sa múdrym sebe samému. Boj sa Pána a vyhýbaj sa zlu! To bude zachovávať tvoje telo pri zdraví a tvoje kosti vzpružovať.
Watch and pray, lest you enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak.Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia! Duch je síce ochotný, ale telo slabé.
Therefore I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink; nor about your body, what you will put on. Is not life more than food and the body more than clothing?Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev?
For bodily exercise profits a little, but godliness is profitable for all things, having promise of the life that now is and of that which is to come.Lebo telesné cvičenie málo osoží, ale nábožnosť je užitočná na všetko a má prisľúbenie pre terajší aj budúci život.
Therefore we do not lose heart. Even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day.Preto neochabujeme; a hoci náš vonkajší človek chradne, náš vnútorný sa zo dňa na deň obnovuje.
But I discipline my body and bring it into subjection, lest, when I have preached to others, I myself should become disqualified.Ale krotím svoje telo a podrobujem si ho, aby som azda, kým iným kážem, sám nebol zavrhnutý.
Then the rib which the Lord God had taken from man He made into a woman, and He brought her to the man. And Adam said: “This is now bone of my bones And flesh of my flesh; She shall be called Woman, Because she was taken out of Man.” Therefore a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh.A z rebra, ktoré vybral Adamovi, utvoril Pán, Boh, ženu a priviedol ju k Adamovi. Vtedy Adam povedal: „Toto je teraz kosť z mojich kostí a mäso z môjho mäsa; preto sa bude volať mužena, lebo je vzatá z muža.“ Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manželke, a budú jedným telom.
There is one body and one Spirit, just as you were called in one hope of your calling.Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania.
O God, You are my God; Early will I seek You; My soul thirsts for You; My flesh longs for You In a dry and thirsty land Where there is no water.Bože, ty si môj Boh, už od úsvitu sa viniem k tebe. Za tebou prahne moja duša, za tebou túži moje telo; ako vyschnutá, pustá zem bez vody.
And do not fear those who kill the body but cannot kill the soul. But rather fear Him who is able to destroy both soul and body in hell.Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu i telo zahubiť v pekle.
Therefore I say to you, do not worry about your life, what you will eat; nor about the body, what you will put on. Life is more than food, and the body is more than clothing.Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o život, čo budete jesť, ani o telo, čo si oblečiete. Veď život je viac ako jedlo a telo viac ako odev.
For we all stumble in many things. If anyone does not stumble in word, he is a perfect man, able also to bridle the whole body.Veď všetci sa prehrešujeme v mnohom. Kto sa neprehrešuje slovom, je dokonalý muž, schopný udržať na uzde aj celé telo.
If your right eye causes you to sin, pluck it out and cast it from you; for it is more profitable for you that one of your members perish, than for your whole body to be cast into hell.Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúp ho a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do pekla.
Wives, submit to your own husbands, as to the Lord. For the husband is head of the wife, as also Christ is head of the church; and He is the Savior of the body.Ženy svojim mužom ako Pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus hlavou Cirkvi, on, Spasiteľ tela.
For by one Spirit we were all baptized into one body—whether Jews or Greeks, whether slaves or free—and have all been made to drink into one Spirit.Veď my všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli sme v jednom Duchu pokrstení v jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným Duchom.
For we know that if our earthly house, this tent, is destroyed, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens.Veď vieme, že keď sa tento stánok - náš pozemský dom rozpadne, máme od Boha príbytok nie rukou zhotovený, ale večný dom v nebi.
And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, but have not love, it profits me nothing.A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo.

Who Himself bore our sins in His own body on the tree, that we, having died to sins, might live for righteousness—by whose stripes you were healed.Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť. Jeho rany vás uzdravili.
Previous12Next

Bible verse of the day

Watch therefore, for you do not know what hour your Lord is coming.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies