DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Calling

«Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás… Ján 15:16»
You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit and that your fruit should abide, so that whatever you ask the Father in my name, he may give it to you.Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene.
He who calls you is faithful; he will surely do it.Verný je ten, ktorý vás volá, a on to aj urobí.
And we know that for those who love God all things work together for good, for those who are called according to his purpose.Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré; tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia.
God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing things that are, so that no human being might boast in the presence of God.Čo je svetu neurodzené a čím pohŕda, to si vyvolil Boh, ba aj to, čoho niet, aby zmaril to, čo je, aby sa pred Bohom nik nevystatoval.
To this he called you through our gospel, so that you may obtain the glory of our Lord Jesus Christ.K čomu vás povolal skrze naše evanjelium, aby ste získali slávu nášho Pána Ježiša Krista.
For to this you have been called, because Christ also suffered for you, leaving you an example, so that you might follow in his steps.Veď na to ste povolaní; lebo aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach.
I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus.Bežím k cieľu, za víťaznou cenou Božieho povolania zhora v Kristovi Ježišovi.
Who saved us and called us to a holy calling, not because of our works but because of his own purpose and grace, which he gave us in Christ Jesus before the ages began.On nás spasil a povolal svätým povolaním, nie pre naše skutky, ale zo svojho rozhodnutia a milosti, ktorú sme dostali v Ježišovi Kristovi pred večnými vekmi.
I was ready to be sought by those who did not ask for me; I was ready to be found by those who did not seek me. I said, “Here I am, here I am,” to a nation that was not called by my name.Hľadali ma tí, čo sa nepýtali, našli ma tí, čo nehľadali. Vravel som: »Hľa, tu som, tu som!« národu, čo nevzýval moje meno.
God is faithful, by whom you were called into the fellowship of his Son, Jesus Christ our Lord.Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána.
There is one body and one Spirit—just as you were called to the one hope that belongs to your call.Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania.
Therefore, brothers, be all the more diligent to confirm your calling and election, for if you practice these qualities you will never fall. For in this way there will be richly provided for you an entrance into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ.Preto sa, bratia, tým viac usilujte upevňovať svoje povolanie a vyvolenie. Veď ak budete to robiť, nikdy nepadnete. Tak sa vám naširoko otvorí vstup do večného kráľovstva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.
But as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct, since it is written, “You shall be holy, for I am holy.”Ale ako svätý je ten, ktorý vás povolal, buďte aj vy svätí vo všetkom svojom počínaní; veď je napísané: „Buďte svätí, lebo ja som svätý.“
Do not repay evil for evil or reviling for reviling, but on the contrary, bless, for to this you were called, that you may obtain a blessing.Neodplácajte sa zlým za zlé alebo zlorečením za zlorečenie, ale naopak, žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania.
And Peter said to them, “Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit.”Peter im povedal: „Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha.“

Bible verse of the day

Call to me and I will answer you, and will tell you great and hidden things that you have not known.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies