DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Calling

You did not choose Me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in My name He may give you.Já jsem si vybral vás, ne vy mě. Ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; aby vám Otec dal, o cokoli ho poprosíte v mém jménu.
He who calls you is faithful, who also will do it.Ten, který vás volá, je věrný; on to udělá.
And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose.Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému – totiž těm, které povolal podle svého záměru.
And the base things of the world and the things which are despised God has chosen, and the things which are not, to bring to nothing the things that are, that no flesh should glory in His presence.Bůh vyvolil neurozené a opovržené tohoto světa, ba dokonce to, co nic není, aby obrátil vniveč to, co je, aby se před Bohem nikdo nechlubil.
To which He called you by our gospel, for the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ.Právě k tomu vás povolal naším evangeliem, abyste došli slávy našeho Pána Ježíše Krista.
For to this you were called, because Christ also suffered for us, leaving us an example, that you should follow His steps.Vždyť právě k tomu vás povolal! Sám Kristus trpěl za vás, a tak vám dal příklad, abyste šli v jeho šlépějích.
I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus.Ženu se k cíli, k vítězné odměně Božího nebeského povolání v Kristu Ježíši.
Who has saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace which was given to us in Christ Jesus before time began.Vždyť on nás spasil a povolal svatým povoláním; ne díky našim skutkům, ale díky jeho vlastnímu záměru a milosti, kterou nám v Kristu Ježíši udělil před začátkem věků.
I was sought by those who did not ask for Me; I was found by those who did not seek Me. I said, ‘Here I am, here I am,’ To a nation that was not called by My name.Odpovídal jsem těm, kdo se neptali, dal jsem se najít těm, kdo o mě nestáli. Národu, který mé jméno nevzýval, jsem říkal: „Jsem tu! Jsem tu!“
God is faithful, by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord.Bůh je věrný. On sám vás povolal ke společenství se svým Synem Ježíšem Kristem, naším Pánem!
Therefore, brethren, be even more diligent to make your call and election sure, for if you do these things you will never stumble; for so an entrance will be supplied to you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ.Bratři, snažte se stále více potvrzovat své povolání a vyvolení, protože když to budete dělat, nikdy nepadnete. Takto se vám dokořán otevře přístup do věčného království našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.
There is one body and one Spirit, just as you were called in one hope of your calling.Je jedno tělo a jeden Duch, jedna naděje, k níž jsme byli povoláni.
But as He who called you is holy, you also be holy in all your conduct, because it is written, “Be holy, for I am holy.”Ten, který vás povolal, je svatý – právě tak buďte svatí v celém svém životě i vy. Je přece psáno: „Buďte svatí, neboť já jsem svatý.“
Not returning evil for evil or reviling for reviling, but on the contrary blessing, knowing that you were called to this, that you may inherit a blessing.Neodplácejte zlo zlem ani zlořečení zlořečením, ale naopak žehnejte. K tomu jste přece povoláni a za to máte obdržet požehnání.
Then Peter said to them, “Repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins; and you shall receive the gift of the Holy Spirit.”„Čiňte pokání,“ odpověděl Petr, „a každý se nechte pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy. I vy přijmete dar Ducha svatého“

Bible verse of the day

Therefore humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time.

Random Bible Verse

But who am I, and who are my people,
That we should be able to offer so willingly as this?
For all things come from You,
And of Your own we have given You.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Therefore humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies