DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Children

And these words that I command you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise.Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat.
But Jesus said, “Let the little children come to me and do not hinder them, for to such belongs the kingdom of heaven.”Maar Jezus zeide: Laat de kinderen geworden en verhindert ze niet tot Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen.
Train up a child in the way he should go; even when he is old he will not depart from it.Oefen de knaap volgens de eis van zijn weg, ook wanneer hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken.
Can a woman forget her nursing child, that she should have no compassion on the son of her womb? Even these may forget, yet I will not forget you. Behold, I have engraved you on the palms of my hands; your walls are continually before me.Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen zou over het kind van haar schoot? Al zouden zij die vergeten, toch vergeet Ik u niet. Zie, Ik heb u in mijn handpalmen gegrift, uw muren zijn bestendig vóór Mij.
For the moment all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it.Want alle tucht schijnt op het ogenblik zelf geen vreugde, maar smart te brengen, doch later brengt zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht, die bestaat in gerechtigheid.
Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord.En gij, vaders, verbittert uw kinderen niet, maar voedt hen op in de tucht en in de terechtwijzing des Heren.
Grandchildren are the crown of the aged, and the glory of children is their fathers.De kroon der ouden zijn kindskinderen en de eer der kinderen zijn hun ouders.
Little children, keep yourselves from idols.Kinderkens, wacht u voor de afgoden.
Therefore be imitators of God, as beloved children.Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen.
Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God.Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.
And they said, “Believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household.”En zij zeiden: Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis.
For in Christ Jesus you are all sons of God, through faith. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ.Want gij zijt allen zonen van God, door het geloof, in Christus Jezus. Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed.
A fool despises his father's instruction, but whoever heeds reproof is prudent.De dwaas versmaadt de tucht van zijn vader, maar wie de terechtwijzing ter harte neemt, is verstandig.
For all who are led by the Spirit of God are sons of God.Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods.
See what kind of love the Father has given to us, that we should be called children of God; and so we are. The reason why the world does not know us is that it did not know him.Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden, en wij zijn het (ook). Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent.
I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth.Groter blijdschap ken ik niet, dan dat ik hoor, dat mijn kinderen in de waarheid wandelen.
But if anyone does not provide for his relatives, and especially for members of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever.Maar indien een vrouw voor de haren, en nog wel voor haar huisgenoten, niet zorgt, dan heeft zij haar geloof verloochend en is zij erger dan een ongelovige.
But to all who did receive him, who believed in his name, he gave the right to become children of God.Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven.
For the creation waits with eager longing for the revealing of the sons of God.Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods.
Beloved, we are God's children now, and what we will be has not yet appeared; but we know that when he appears we shall be like him, because we shall see him as he is. And everyone who thus hopes in him purifies himself as he is pure.Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; (maar) wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. En een ieder, die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich, gelijk Hij rein is.
For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the Spirit of adoption as sons, by whom we cry, “Abba! Father!”Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen: Abba, Vader.
The Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God.Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.
Therefore you shall keep his statutes and his commandments, which I command you today, that it may go well with you and with your children after you, and that you may prolong your days in the land that the Lord your God is giving you for all time.Onderhoud dan zijn inzettingen en zijn geboden, die ik u heden opleg, opdat het u en uw kinderen na u wèl ga en opdat gij lang leeft in het land, dat de Here, uw God, u geven zal voor altijd.
Oh that they had such a heart as this always, to fear me and to keep all my commandments, that it might go well with them and with their descendants forever!Och, hadden zij steeds zulk een hart om Mij te vrezen en om al mijn geboden te onderhouden, opdat het hun en hun kinderen voor altoos wèl mocht gaan!

Bible verse of the day

Whoever covers an offense seeks love,
but he who repeats a matter separates close friends.

Random Bible Verse

Whoever conceals his transgressions will not prosper,
but he who confesses and forsakes them will obtain mercy.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Whoever covers an offense seeks love, but he who repeats a matter separates close friends.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies