DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Children

«A tieto slová, ktoré ti ja dnes prikazujem, nech sú v tvojom… Deuteronómium 6:6-7»
And these words which I command you today shall be in your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up.A tieto slová, ktoré ti ja dnes prikazujem, nech sú v tvojom srdci, poúčaj o nich svojich synov a sám uvažuj o nich, či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš na ceste, či budeš ležať alebo stáť.
But Jesus said, “Let the little children come to Me, and do not forbid them; for of such is the kingdom of heaven.”Ježiš im povedal: „Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo.“
Train up a child in the way he should go, And when he is old he will not depart from it.Navykaj chlapca na životnú dráhu, ktorej sa mu treba pridŕžať, a neodchýli sa od nej ani v starobe.
Can a woman forget her nursing child, And not have compassion on the son of her womb? Surely they may forget, Yet I will not forget you. See, I have inscribed you on the palms of My hands; Your walls are continually before Me.Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba. Hľa, do dlaní som si ťa vryl, tvoje múry sú vždy predo mnou.
Now no chastening seems to be joyful for the present, but painful; nevertheless, afterward it yields the peaceable fruit of righteousness to those who have been trained by it.Pravda, každá výchova v prítomnosti sa nezdá radostná, ale krušná; neskôr však prináša upokojujúce ovocie spravodlivosti tým, ktorých ona vycvičila.
And you, fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord.A vy, otcovia, nedráždite svoje deti k hnevu, ale vychovávajte ich prísne a napomínajte ich v Pánovi.
Children’s children are the crown of old men, And the glory of children is their father.Korunou starcov sú ich synovia a vnukovia a ozdobou synov ich otcovia.
Therefore be imitators of God as dear children.Napodobňujte Boha ako milované deti.
Little children, keep yourselves from idols. Amen.Deti moje, chráňte sa modiel!
Blessed are the peacemakers, For they shall be called sons of God.Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.
So they said, “Believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved, you and your household.”Oni povedali: „Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom.“
I have no greater joy than to hear that my children walk in truth.Nemám väčšej radosti, ako keď počujem, že moje deti žijú v pravde.
For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ.Veď skrze vieru v Ježišovi Kristovi ste všetci Božími synmi. Lebo všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli.
A fool despises his father’s instruction, But he who receives correction is prudent.Blázon pohŕda otcovou disciplínou, lež ten, kto prijíma pokarhanie, správa sa rozumne.
For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God.Veď všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Božími synmi.
Behold what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called children of God! Therefore the world does not know us, because it did not know Him.Pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec: voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho.
But if anyone does not provide for his own, and especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever.Veď kto sa nestará o svojich, najmä o domácich, zaprel vieru a je horší ako neveriaci.
But as many as received Him, to them He gave the right to become children of God, to those who believe in His name.Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno.
Beloved, now we are children of God; and it has not yet been revealed what we shall be, but we know that when He is revealed, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. And everyone who has this hope in Him purifies himself, just as He is pure.Milovaní, teraz sme Božími deťmi, a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme však, že keď sa on zjaví, budeme mu podobní, lebo ho budeme vidieť takého, aký je. Každý, kto má túto nádej v neho, usiluje sa byť čistý, ako je on čistý.
The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God.Sám Duch spolu s naším duchom dosvedčuje, že sme Božie deti.
For the earnest expectation of the creation eagerly waits for the revealing of the sons of God.Veď stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia.
Oh, that they had such a heart in them that they would fear Me and always keep all My commandments, that it might be well with them and with their children forever!Kiežby tak zmýšľali, aby sa ma báli a zachovávali všetky moje rozkazy v každý čas, aby sa dobre viedlo im aj ich deťom naveky!
For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the Spirit of adoption by whom we cry out, “Abba, Father.”Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: „Abba, Otče!“
You shall therefore keep His statutes and His commandments which I command you today, that it may go well with you and with your children after you, and that you may prolong your days in the land which the Lord your God is giving you for all time.Zachovávaj jeho prikázania a jeho ustanovenia, ako som ti dnes prikázal, aby sa tebe a tvojim deťom po tebe vodilo dobre a aby si dlho ostal v krajine, ktorú ti Pán, tvoj Boh, dáva na večné veky.
For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light.Kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla!

Bible verse of the day

Finally, brethren, farewell. Become complete. Be of good comfort, be of one mind, live in peace; and the God of love and peace will be with you.

Receive the Daily Bible Verse:

Daily notificationEmailFacebookTwitterAndroid-appOn your website

Random Bible Verse

But if we hope for what we do not see, we eagerly wait for it with perseverance.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Finally, brethren, farewell. Become complete. Be of good comfort, be of one mind, live in peace; and the God of love and peace will be with you.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies