DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

13 Bible Verses about the Comforter

English Standard VersionKatolícky preklad
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our affliction, so that we may be able to comfort those who are in any affliction, with the comfort with which we ourselves are comforted by God.Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy! On nás potešuje v každom našom súžení, aby sme mohli aj my potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení, tou útechou, ktorou Boh potešuje nás.
I will not leave you as orphans; I will come to you.Nenechám vás ako siroty, prídem k vám.
When the cares of my heart are many, your consolations cheer my soul.A keď sa v mojom srdci kopia starosti, vzpružuje ma tvoja potecha.
Blessed are those who mourn, for they shall be comforted.Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.
Nevertheless, I tell you the truth: it is to your advantage that I go away, for if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I go, I will send him to you.Lenže hovorím vám pravdu: Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám.
But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you.Ale Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.
Out of my distress I called on the Lord; the Lord answered me and set me free.V súžení som vzýval Pána a Pán ma vypočul a vyslobodil.
And I will ask the Father, and he will give you another Helper, to be with you forever.A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky.
I, I am he who comforts you; who are you that you are afraid of man who dies, of the son of man who is made like grass.Ja, ja som to, čo vás poteším. Kto si, že sa bojíš človeka, čo zomrie, a syna ľudského, čo zhynie ako tráva?
But when the Helper comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth, who proceeds from the Father, he will bear witness about me.Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo.
They shall hunger no more, neither thirst anymore; the sun shall not strike them, nor any scorching heat. For the Lamb in the midst of the throne will be their shepherd, and he will guide them to springs of living water, and God will wipe away every tear from their eyes.Už nebudú hladovať ani žízniť; nebude na nich dorážať ani slnko, ani iná horúčosť, lebo Baránok, čo je v strede pred trónom, bude ich pásť a privedie ich k prameňom vôd života. A Boh im zotrie z očí každú slzu.
For as we share abundantly in Christ's sufferings, so through Christ we share abundantly in comfort too.Lebo ako sa v nás rozmnožujú Kristove utrpenia, tak sa skrze Krista rozhojňuje aj naša útecha.
May the God of endurance and encouragement grant you to live in such harmony with one another, in accord with Christ Jesus.Boh trpezlivosti a potechy nech vám dá, aby ste jedni o druhých zmýšľali podľa Krista Ježiša.
Bible verse of the day
Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God so that at the proper time he may exalt you.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...