DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Community

«Všímajme si jeden druhého, a tak sa pobádajme k láske a k… Hebrejom 10:24-25»
And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the Day drawing near.Všímajme si jeden druhého, a tak sa pobádajme k láske a k dobrým skutkom. Neopúšťajme naše zhromaždenia, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujme, a to tým viac, čím viac badáte, že sa blíži ten deň.
For as in one body we have many members, and the members do not all have the same function, so we, though many, are one body in Christ, and individually members one of another.Lebo ako máme v jednom tele mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi a jednotlivo sme si navzájom údmi.
Behold, how good and pleasant it is when brothers dwell in unity!Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu.
For where two or three are gathered in my name, there am I among them.Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.
I appeal to you, brothers, by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree, and that there be no divisions among you, but that you be united in the same mind and the same judgment.Prosím vás, bratia, pre meno nášho Pána Ježiša Krista, všetci hovorte to isté, aby neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli dokonalí v rovnakom zmýšľaní a v rovnakom úsudku.
Finally, all of you, have unity of mind, sympathy, brotherly love, a tender heart, and a humble mind.Napokon buďte všetci jednomyseľní, súcitní, bratsky sa milujte! Buďte milosrdní a pokorní!
And day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to their number day by day those who were being saved.Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a s radosťou a úprimným srdcom požívali pokrm. Chválili Boha a boli milí všetkému ľudu. A Pán každý deň rozmnožoval tých, čo mali byť spasení.
And above all these put on love, which binds everything together in perfect harmony.Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti!
Live in harmony with one another. Do not be haughty, but associate with the lowly. Never be wise in your own sight.Navzájom rovnako zmýšľajte; a nezmýšľajte vysoko, ale prikláňajte sa k nízkym. Nebuďte múdri sami pre seba.
Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another.Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého.
Eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace.A usilujte sa zachovať jednotu Ducha vo zväzku pokoja.
May the God of endurance and encouragement grant you to live in such harmony with one another, in accord with Christ Jesus.Boh trpezlivosti a potechy nech vám dá, aby ste jedni o druhých zmýšľali podľa Krista Ježiša.
Now the full number of those who believed were of one heart and soul, and no one said that any of the things that belonged to him was his own, but they had everything in common.Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. A nik z nich nehovoril, že niečo z toho, čo mal, je jeho, ale všetko mali spoločné.
But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus his Son cleanses us from all sin.Ale ak chodíme vo svetle, ako je on vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu.
There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is no male and female, for you are all one in Christ Jesus. And if you are Christ's, then you are Abraham's offspring, heirs according to promise.Už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden v Ježišovi Kristovi. A keď ste Kristovi, ste Abrahámovým potomstvom a podľa prisľúbenia dedičmi.
I appeal to you, brothers, to watch out for those who cause divisions and create obstacles contrary to the doctrine that you have been taught; avoid them.Prosím vás, bratia, dávajte si pozor na tých, čo vyvolávajú rozbroje a pohoršenia v protive s učením, ktoré ste prijali, a vyhýbajte sa im.
As for the one who is weak in faith, welcome him, but not to quarrel over opinions.Slabého vo viere sa ujmite, ale nehádajte sa o názoroch.
Truly, truly, I say to you, whoever receives the one I send receives me, and whoever receives me receives the one who sent me.Veru, veru, hovorím vám: »Kto prijíma toho, koho ja pošlem, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal.«
All these with one accord were devoting themselves to prayer, together with the women and Mary the mother of Jesus, and his brothers.Títo všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi.
For in one Spirit we were all baptized into one body—Jews or Greeks, slaves or free—and all were made to drink of one Spirit.Veď my všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli sme v jednom Duchu pokrstení v jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným Duchom.
And they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers.Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách.
So Peter was kept in prison, but earnest prayer for him was made to God by the church.Petra teda strážili vo väzení. Ale Cirkev sa bez prestania modlila k Bohu za neho.
Honor widows who are truly widows.Maj v úcte vdovy, ktoré sú naozaj vdovami.
Do you not know that you are God's temple and that God's Spirit dwells in you?Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch?
For just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body, so it is with Christ.Lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci je ich mnoho, tak aj Kristus.

If anyone destroys God's temple, God will destroy him. For God's temple is holy, and you are that temple.Kto by teda Boží chrám zničil, toho Boh zničí. Lebo Boží chrám je svätý - a ním ste vy.
Previous12Next

Bible verse of the day

God is our refuge and strength,
a very present help in trouble.

Random Bible Verse

Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our affliction, so that we may be able to comfort those who are in any affliction, with the comfort with which we ourselves are comforted by God.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

God is our refuge and strength, a very present help in trouble.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies