DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

23 Bible Verses about Community

English Standard VersionNederlands Bijbelgenootschap
And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the Day drawing near.En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.
For as in one body we have many members, and the members do not all have the same function, so we, though many, are one body in Christ, and individually members one of another.Want, gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkander.
Behold, how good and pleasant it is when brothers dwell in unity!Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, als broeders ook tezamen wonen.
I appeal to you, brothers, by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree, and that there be no divisions among you, but that you be united in the same mind and the same judgment.Doch ik vermaan u, broeders, bij de naam van onze Here Jezus Christus: weest allen eenstemmig en laten er geen scheuringen onder u zijn; weest vast aaneengesloten, één van zin en één van gevoelen.
For where two or three are gathered in my name, there am I among them.Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden.
Finally, all of you, have unity of mind, sympathy, brotherly love, a tender heart, and a humble mind.Ten slotte, weest allen eensgezind, medelijdend, hebt de broeders lief, weest barmhartig en ootmoedig.
And above all these put on love, which binds everything together in perfect harmony.En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid.
And day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to their number day by day those who were being saved.En voortdurend waren zij elke dag eendrachtig in de tempel, braken het brood aan huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten, en zij loofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk. En de Here voegde dagelijks toe aan de kring, die behouden werden.
Live in harmony with one another. Do not be haughty, but associate with the lowly. Never be wise in your own sight.Weest onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Weest niet eigenwijs.
Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another.Geliefden, indien God ons zó heeft liefgehad, behoren ook wij elkander lief te hebben.
May the God of endurance and encouragement grant you to live in such harmony with one another, in accord with Christ Jesus.De God nu der volharding en der vertroosting geve u eensgezind van hetzelfde gevoelen te zijn naar (het voorbeeld van) Christus Jezus.
Eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace.En u te beijveren de eenheid des Geestes te bewaren door de band des vredes.
Now the full number of those who believed were of one heart and soul, and no one said that any of the things that belonged to him was his own, but they had everything in common.En de menigte van hen, die tot het geloof gekomen waren, was één van hart en ziel, en ook niet één zeide, dat iets van hetgeen hij bezat zijn persoonlijk eigendom was, doch zij hadden alles gemeenschappelijk.
But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus his Son cleanses us from all sin.Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.
There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is no male and female, for you are all one in Christ Jesus. And if you are Christ's, then you are Abraham's offspring, heirs according to promise.Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt immers één in Christus Jezus. Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham, en naar de belofte erfgenamen.
As for the one who is weak in faith, welcome him, but not to quarrel over opinions.Aanvaardt de zwakke in het geloof, maar niet om overwegingen te beoordelen.
I appeal to you, brothers, to watch out for those who cause divisions and create obstacles contrary to the doctrine that you have been taught; avoid them.Maar ik vermaan u, broeders, dat gij hen in het oog houdt, die, in afwijking van het onderwijs, dat gij hebt ontvangen, de onenigheden en de verleidingen veroorzaken, en mijdt hen.
Truly, truly, I say to you, whoever receives the one I send receives me, and whoever receives me receives the one who sent me.Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie ontvangt, die Ik zend, ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem, die Mij gezonden heeft.
All these with one accord were devoting themselves to prayer, together with the women and Mary the mother of Jesus, and his brothers.Deze allen bleven eendrachtig volharden in het gebed, met enige vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.
For in one Spirit we were all baptized into one body—Jews or Greeks, slaves or free—and all were made to drink of one Spirit.Want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en allen zijn wij met één Geest gedrenkt.
And they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers.En zij bleven volharden bij het onderwijs der ​apostelen​ en de gemeenschap, het breken van het brood en de ​gebeden.
So Peter was kept in prison, but earnest prayer for him was made to God by the church.Petrus​ dan werd in de ​gevangenis​ in bewaring gehouden, maar door de ​gemeente​ werd voortdurend tot God voor hem ​gebeden.
Honor widows who are truly widows.Houd als ​weduwen​ in ere, wie waarlijk ​weduwen​ zijn.
Bible verse of the day
For all have sinned and fall short of the glory of God, and are justified by his grace as a gift, through the redemption that is in Christ Jesus.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies