DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Community

«And let us consider one another to provoke unto love and to… Hebrews 10:24-25»
And let us consider one another to provoke unto love and to good works: Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is; but exhorting one another: and so much the more, as ye see the day approaching.Všímajme si jeden druhého, a tak sa pobádajme k láske a k dobrým skutkom. Neopúšťajme naše zhromaždenia, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujme, a to tým viac, čím viac badáte, že sa blíži ten deň.
For as we have many members in one body, and all members have not the same office: So we, being many, are one body in Christ, and every one members one of another.Lebo ako máme v jednom tele mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi a jednotlivo sme si navzájom údmi.
Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity!Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu.
For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them.Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.
Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no divisions among you; but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment.Prosím vás, bratia, pre meno nášho Pána Ježiša Krista, všetci hovorte to isté, aby neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli dokonalí v rovnakom zmýšľaní a v rovnakom úsudku.
Finally, be ye all of one mind, having compassion one of another, love as brethren, be pitiful, be courteous.Napokon buďte všetci jednomyseľní, súcitní, bratsky sa milujte! Buďte milosrdní a pokorní!
And they, continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart, Praising God, and having favour with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved.Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a s radosťou a úprimným srdcom požívali pokrm. Chválili Boha a boli milí všetkému ľudu. A Pán každý deň rozmnožoval tých, čo mali byť spasení.
And above all these things put on charity, which is the bond of perfectness.Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti!
Be of the same mind one toward another. Mind not high things, but condescend to men of low estate. Be not wise in your own conceits.Navzájom rovnako zmýšľajte; a nezmýšľajte vysoko, ale prikláňajte sa k nízkym. Nebuďte múdri sami pre seba.
Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another.Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého.
Endeavouring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace.A usilujte sa zachovať jednotu Ducha vo zväzku pokoja.
Now the God of patience and consolation grant you to be likeminded one toward another according to Christ Jesus.Boh trpezlivosti a potechy nech vám dá, aby ste jedni o druhých zmýšľali podľa Krista Ježiša.
And the multitude of them that believed were of one heart and of one soul: neither said any of them that ought of the things which he possessed was his own; but they had all things common.Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. A nik z nich nehovoril, že niečo z toho, čo mal, je jeho, ale všetko mali spoločné.
But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ his Son cleanseth us from all sin.Ale ak chodíme vo svetle, ako je on vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu.
There is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female: for ye are all one in Christ Jesus.Už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden v Ježišovi Kristovi.
Now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offences contrary to the doctrine which ye have learned; and avoid them.Prosím vás, bratia, dávajte si pozor na tých, čo vyvolávajú rozbroje a pohoršenia v protive s učením, ktoré ste prijali, a vyhýbajte sa im.
Him that is weak in the faith receive ye, but not to doubtful disputations.Slabého vo viere sa ujmite, ale nehádajte sa o názoroch.
Verily, verily, I say unto you, He that receiveth whomsoever I send receiveth me; and he that receiveth me receiveth him that sent me.Veru, veru, hovorím vám: »Kto prijíma toho, koho ja pošlem, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal.«
These all continued with one accord in prayer and supplication, with the women, and Mary the mother of Jesus, and with his brethren.Títo všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi.
For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free; and have been all made to drink into one Spirit.Veď my všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli sme v jednom Duchu pokrstení v jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným Duchom.
And they continued stedfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread, and in prayers.Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách.
Peter therefore was kept in prison: but prayer was made without ceasing of the church unto God for him.Petra teda strážili vo väzení. Ale Cirkev sa bez prestania modlila k Bohu za neho.
Honour widows that are widows indeed.Maj v úcte vdovy, ktoré sú naozaj vdovami.
Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you?Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch?
For as the body is one, and hath many members, and all the members of that one body, being many, are one body: so also is Christ.Lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci je ich mnoho, tak aj Kristus.

If any man defile the temple of God, him shall God destroy; for the temple of God is holy, which temple ye are.Kto by teda Boží chrám zničil, toho Boh zničí. Lebo Boží chrám je svätý - a ním ste vy.
Previous12Next

Bible verse of the day

Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies