DailyVerses.net

26 Bible Verses about Community

« Hebrews 10:24-25 »

NIV KJV ESV NKJV
X
BB
And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another—and all the more as you see the Day approaching.En we moeten ook zorgzaam op elkaar letten. We moeten elkaar aanmoedigen tot liefde en tot het doen van goede dingen. En laten we niet wegblijven uit onze bijeenkomst, zoals sommigen van jullie gewend zijn te doen. Maar we moeten elkaar blijven aanmoedigen. Want de laatste dag komt eraan.
For just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function, so in Christ we, though many, form one body, and each member belongs to all the others.Eén lichaam heeft veel lichaamsdelen, en die lichaamsdelen doen niet allemaal hetzelfde soort werk. Zo zijn wij met elkaar ook één lichaam in Christus. Wij zijn allemaal verschillende lichaamsdelen van dat ene lichaam.
How good and pleasant it is when God’s people live together in unity!Wat is het toch heerlijk als mensen in vrede bij elkaar wonen.
I appeal to you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you say and that there be no divisions among you, but that you be perfectly united in mind and thought.Ik moedig jullie aan, broeders en zusters, om één te zijn met elkaar. Dat zeg ik jullie namens onze Heer Jezus Christus. Zorg ervoor dat jullie geen ruzie met elkaar maken. Wees één en streef naar hetzelfde doel.
“For where two or three gather in my name, there am I with them.”Want als twee of drie mensen die bij Mij horen, bij elkaar zijn, dan ben Ik daar Zelf ook.
Finally, all of you, be like-minded, be sympathetic, love one another, be compassionate and humble.Tenslotte: wees één met elkaar en wees zorgzaam voor elkaar. Houd van de broeders en zusters en wees vriendelijk en bescheiden.
And over all these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity.Wees vooral vol liefde. Want de liefde houdt alles met een volmaakte eenheid bij elkaar.
Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved.Elke dag waren ze eensgezind in de tempel. Ze aten blij en eensgezind bij elkaar hun maaltijden. Ze prezen God en iedereen had respect voor hen. En de Heer maakte de groep van mensen die gered werden elke dag groter.
Live in harmony with one another. Do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Do not be conceited.Wees één met elkaar. Verlang niet naar steeds belangrijkere taken, maar wees ook tevreden met eenvoudige taken. Wees niet eigenwijs.
Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another.Lieve broeders en zusters, als God zóveel van ons houdt, moeten wij ook van elkaar houden.
Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace.Doe je best om één te blijven in de Geest, door in vrede met elkaar te leven.
May the God who gives endurance and encouragement give you the same attitude of mind toward each other that Christ Jesus had.God geeft ons de kracht om niet op te geven. En Hij moedigt ons aan. En Hij wil ervoor zorgen dat jullie één zijn met elkaar en dat jullie Hem met je hele hart zullen dienen, net als Jezus Christus.
All the believers were one in heart and mind. No one claimed that any of their possessions was their own, but they shared everything they had.De mensen die in Jezus gingen geloven, waren één van hart en ziel. En niemand zei dat iets alleen van hemzelf was. Iedereen deelde alles met de anderen.
But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his Son, purifies us from all sin.Maar als we in het licht leven, net zoals Hij in het licht is, dan zijn we één met elkaar. Dan wast het bloed van zijn Zoon Jezus Christus ons schoon van al onze ongehoorzaamheid aan God.
There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female, for you are all one in Christ Jesus. If you belong to Christ, then you are Abraham’s seed, and heirs according to the promise.Hierbij maakt het niet uit of je Jood of geen Jood bent, slaaf of vrij mens, man of vrouw. Jullie zijn namelijk allemaal één in Jezus Christus. En als jullie van Christus zijn, zijn jullie kinderen van Abraham. Daarom erven jullie zijn belofte. Zo is de belofte die God vroeger aan Abraham deed, nu ook voor jullie.
Accept the one whose faith is weak, without quarreling over disputable matters.Accepteer de mensen die nog een zwak geloof hebben. Maak geen ruzie als jullie over iets een andere mening hebben dan zij.
I urge you, brothers and sisters, to watch out for those who cause divisions and put obstacles in your way that are contrary to the teaching you have learned. Keep away from them.Ik wil jullie waarschuwen, broeders en zusters, dat jullie goed moeten oppassen voor mensen die ruzie maken en verdeeldheid veroorzaken. Ze houden zich niet aan de dingen die ik jullie heb geleerd. Blijf bij hen uit de buurt.
Very truly I tell you, whoever accepts anyone I send accepts me; and whoever accepts me accepts the one who sent me.Luister goed! Ik zeg jullie: als je iemand ontvangt die door Mij is gestuurd, ontvang je Mij. En als je Mij ontvangt, ontvang je Hem die Mij gestuurd heeft.
They all joined together constantly in prayer, along with the women and Mary the mother of Jesus, and with his brothers.Ze bleven eensgezind met elkaar bidden, samen met een paar vrouwen. Ook Jezus' moeder Maria en Jezus' broers waren daar.
For we were all baptized by one Spirit so as to form one body—whether Jews or Gentiles, slave or free—and we were all given the one Spirit to drink.Want we zijn allemaal in één Geest ondergedompeld, zodat we samen één Lichaam werden. Het maakt niet uit of we Joden zijn of van een ander volk zijn. Het maakt ook niet uit of we slaven zijn of vrije mensen. We zijn allemaal vol van dezelfde Geest.
They devoted themselves to the apostles’ teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer.Ze hielden zich aan wat de apostelen hun leerden. Ze waren één met elkaar, aten met elkaar en baden samen.
So Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him.Terwijl Petrus in de gevangenis zat, bleef de gemeente aldoor voor hem bidden.
Give proper recognition to those widows who are really in need.Zorg voor de weduwen die helemaal niemand meer hebben.
Don’t you know that you yourselves are God’s temple and that God’s Spirit dwells in your midst?Vergeet niet dat jullie de tempel van God zijn. In die tempel woont Gods Geest.
And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it.Ik zeg je dat jij Petrus bent. En op deze rots zal Ik mijn gemeente bouwen. De machten van het dodenrijk zullen de gemeente niet kunnen tegenhouden.

If anyone destroys God’s temple, God will destroy that person; for God’s temple is sacred, and you together are that temple.Als iemand de tempel van God kwaad doet, zal God hém kwaad doen. Want de tempel van God is heilig. Jullie zijn die heilige tempel!
Previous12Next

Read more

Comments
Bible verse of the day
For we were all baptized by one Spirit so as to form one body—whether Jews or Gentiles, slave or free—and we were all given the one Spirit to drink.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies