DailyVerses.net

26 Bible Verses about Community

« Hebrews 10:24-25 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KAT
And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another—and all the more as you see the Day approaching.Všímajme si jeden druhého, a tak sa pobádajme k láske a k dobrým skutkom. Neopúšťajme naše zhromaždenia, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujme, a to tým viac, čím viac badáte, že sa blíži ten deň.
For just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function, so in Christ we, though many, form one body, and each member belongs to all the others.Lebo ako máme v jednom tele mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, tak aj my mnohí sme jedno telo v Kristovi a jednotlivo sme si navzájom údmi.
How good and pleasant it is when God’s people live together in unity!Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu.
I appeal to you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you say and that there be no divisions among you, but that you be perfectly united in mind and thought.Prosím vás, bratia, pre meno nášho Pána Ježiša Krista, všetci hovorte to isté, aby neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli dokonalí v rovnakom zmýšľaní a v rovnakom úsudku.
“For where two or three gather in my name, there am I with them.”Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.
Finally, all of you, be like-minded, be sympathetic, love one another, be compassionate and humble.Napokon buďte všetci jednomyseľní, súcitní, bratsky sa milujte! Buďte milosrdní a pokorní!
And over all these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity.Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti!
Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved.Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a s radosťou a úprimným srdcom požívali pokrm. Chválili Boha a boli milí všetkému ľudu. A Pán každý deň rozmnožoval tých, čo mali byť spasení.
Live in harmony with one another. Do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Do not be conceited.Navzájom rovnako zmýšľajte; a nezmýšľajte vysoko, ale prikláňajte sa k nízkym. Nebuďte múdri sami pre seba.
Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another.Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého.
Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace.A usilujte sa zachovať jednotu Ducha vo zväzku pokoja.
May the God who gives endurance and encouragement give you the same attitude of mind toward each other that Christ Jesus had.Boh trpezlivosti a potechy nech vám dá, aby ste jedni o druhých zmýšľali podľa Krista Ježiša.
All the believers were one in heart and mind. No one claimed that any of their possessions was their own, but they shared everything they had.Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. A nik z nich nehovoril, že niečo z toho, čo mal, je jeho, ale všetko mali spoločné.
But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his Son, purifies us from all sin.Ale ak chodíme vo svetle, ako je on vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu.
There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female, for you are all one in Christ Jesus. If you belong to Christ, then you are Abraham’s seed, and heirs according to the promise.Už niet Žida ani Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža a ženy, lebo vy všetci ste jeden v Ježišovi Kristovi. A keď ste Kristovi, ste Abrahámovým potomstvom a podľa prisľúbenia dedičmi.
Accept the one whose faith is weak, without quarreling over disputable matters.Slabého vo viere sa ujmite, ale nehádajte sa o názoroch.
I urge you, brothers and sisters, to watch out for those who cause divisions and put obstacles in your way that are contrary to the teaching you have learned. Keep away from them.Prosím vás, bratia, dávajte si pozor na tých, čo vyvolávajú rozbroje a pohoršenia v protive s učením, ktoré ste prijali, a vyhýbajte sa im.
Very truly I tell you, whoever accepts anyone I send accepts me; and whoever accepts me accepts the one who sent me.Veru, veru, hovorím vám: »Kto prijíma toho, koho ja pošlem, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal.«
They all joined together constantly in prayer, along with the women and Mary the mother of Jesus, and with his brothers.Títo všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi.
For we were all baptized by one Spirit so as to form one body—whether Jews or Gentiles, slave or free—and we were all given the one Spirit to drink.Veď my všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli sme v jednom Duchu pokrstení v jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným Duchom.
They devoted themselves to the apostles’ teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer.Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách.
So Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him.Petra teda strážili vo väzení. Ale Cirkev sa bez prestania modlila k Bohu za neho.
Give proper recognition to those widows who are really in need.Maj v úcte vdovy, ktoré sú naozaj vdovami.
Don’t you know that you yourselves are God’s temple and that God’s Spirit dwells in your midst?Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Boží Duch?
And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it.A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

If anyone destroys God’s temple, God will destroy that person; for God’s temple is sacred, and you together are that temple.Kto by teda Boží chrám zničil, toho Boh zničí. Lebo Boží chrám je svätý - a ním ste vy.
Previous12Next

Read more

Comments
Bible verse of the day
For just as through the disobedience of the one man the many were made sinners, so also through the obedience of the one man the many will be made righteous.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies