DailyVerses.net

26 Bible Verses about Community


NIV KJV ESV NKJV
X
BB
And let us consider one another in order to stir up love and good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the Day approaching.En we moeten ook zorgzaam op elkaar letten. We moeten elkaar aanmoedigen tot liefde en tot het doen van goede dingen. En laten we niet wegblijven uit onze bijeenkomst, zoals sommigen van jullie gewend zijn te doen. Maar we moeten elkaar blijven aanmoedigen. Want de laatste dag komt eraan.
For as we have many members in one body, but all the members do not have the same function, so we, being many, are one body in Christ, and individually members of one another.Eén lichaam heeft veel lichaamsdelen, en die lichaamsdelen doen niet allemaal hetzelfde soort werk. Zo zijn wij met elkaar ook één lichaam in Christus. Wij zijn allemaal verschillende lichaamsdelen van dat ene lichaam.
Behold, how good and how pleasant it is For brethren to dwell together in unity!Wat is het toch heerlijk als mensen in vrede bij elkaar wonen.
Now I plead with you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that you all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that you be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment.Ik moedig jullie aan, broeders en zusters, om één te zijn met elkaar. Dat zeg ik jullie namens onze Heer Jezus Christus. Zorg ervoor dat jullie geen ruzie met elkaar maken. Wees één en streef naar hetzelfde doel.
For where two or three are gathered together in My name, I am there in the midst of them.Want als twee of drie mensen die bij Mij horen, bij elkaar zijn, dan ben Ik daar Zelf ook.
Finally, all of you be of one mind, having compassion for one another; love as brothers, be tenderhearted, be courteous.Tenslotte: wees één met elkaar en wees zorgzaam voor elkaar. Houd van de broeders en zusters en wees vriendelijk en bescheiden.
But above all these things put on love, which is the bond of perfection.Wees vooral vol liefde. Want de liefde houdt alles met een volmaakte eenheid bij elkaar.
So continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, they ate their food with gladness and simplicity of heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily those who were being saved.Elke dag waren ze eensgezind in de tempel. Ze aten blij en eensgezind bij elkaar hun maaltijden. Ze prezen God en iedereen had respect voor hen. En de Heer maakte de groep van mensen die gered werden elke dag groter.
Be of the same mind toward one another. Do not set your mind on high things, but associate with the humble. Do not be wise in your own opinion.Wees één met elkaar. Verlang niet naar steeds belangrijkere taken, maar wees ook tevreden met eenvoudige taken. Wees niet eigenwijs.
Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another.Lieve broeders en zusters, als God zóveel van ons houdt, moeten wij ook van elkaar houden.
Endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace.Doe je best om één te blijven in de Geest, door in vrede met elkaar te leven.
Now may the God of patience and comfort grant you to be like-minded toward one another, according to Christ Jesus.God geeft ons de kracht om niet op te geven. En Hij moedigt ons aan. En Hij wil ervoor zorgen dat jullie één zijn met elkaar en dat jullie Hem met je hele hart zullen dienen, net als Jezus Christus.
Now the multitude of those who believed were of one heart and one soul; neither did anyone say that any of the things he possessed was his own, but they had all things in common.De mensen die in Jezus gingen geloven, waren één van hart en ziel. En niemand zei dat iets alleen van hemzelf was. Iedereen deelde alles met de anderen.
But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ His Son cleanses us from all sin.Maar als we in het licht leven, net zoals Hij in het licht is, dan zijn we één met elkaar. Dan wast het bloed van zijn Zoon Jezus Christus ons schoon van al onze ongehoorzaamheid aan God.
There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is neither male nor female; for you are all one in Christ Jesus. And if you are Christ’s, then you are Abraham’s seed, and heirs according to the promise.Hierbij maakt het niet uit of je Jood of geen Jood bent, slaaf of vrij mens, man of vrouw. Jullie zijn namelijk allemaal één in Jezus Christus. En als jullie van Christus zijn, zijn jullie kinderen van Abraham. Daarom erven jullie zijn belofte. Zo is de belofte die God vroeger aan Abraham deed, nu ook voor jullie.
Receive one who is weak in the faith, but not to disputes over doubtful things.Accepteer de mensen die nog een zwak geloof hebben. Maak geen ruzie als jullie over iets een andere mening hebben dan zij.
Now I urge you, brethren, note those who cause divisions and offenses, contrary to the doctrine which you learned, and avoid them.Ik wil jullie waarschuwen, broeders en zusters, dat jullie goed moeten oppassen voor mensen die ruzie maken en verdeeldheid veroorzaken. Ze houden zich niet aan de dingen die ik jullie heb geleerd. Blijf bij hen uit de buurt.
Most assuredly, I say to you, he who receives whomever I send receives Me; and he who receives Me receives Him who sent Me.Luister goed! Ik zeg jullie: als je iemand ontvangt die door Mij is gestuurd, ontvang je Mij. En als je Mij ontvangt, ontvang je Hem die Mij gestuurd heeft.
These all continued with one accord in prayer and supplication, with the women and Mary the mother of Jesus, and with His brothers.Ze bleven eensgezind met elkaar bidden, samen met een paar vrouwen. Ook Jezus' moeder Maria en Jezus' broers waren daar.
For by one Spirit we were all baptized into one body—whether Jews or Greeks, whether slaves or free—and have all been made to drink into one Spirit.Want we zijn allemaal in één Geest ondergedompeld, zodat we samen één Lichaam werden. Het maakt niet uit of we Joden zijn of van een ander volk zijn. Het maakt ook niet uit of we slaven zijn of vrije mensen. We zijn allemaal vol van dezelfde Geest.
And they continued steadfastly in the apostles’ doctrine and fellowship, in the breaking of bread, and in prayers.Ze hielden zich aan wat de apostelen hun leerden. Ze waren één met elkaar, aten met elkaar en baden samen.
Peter was therefore kept in prison, but constant prayer was offered to God for him by the church.Terwijl Petrus in de gevangenis zat, bleef de gemeente aldoor voor hem bidden.
Honor widows who are really widows.Zorg voor de weduwen die helemaal niemand meer hebben.
Do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you?Vergeet niet dat jullie de tempel van God zijn. In die tempel woont Gods Geest.
And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build My church, and the gates of Hades shall not prevail against it.Ik zeg je dat jij Petrus bent. En op deze rots zal Ik mijn gemeente bouwen. De machten van het dodenrijk zullen de gemeente niet kunnen tegenhouden.

If anyone defiles the temple of God, God will destroy him. For the temple of God is holy, which temple you are.Als iemand de tempel van God kwaad doet, zal God hém kwaad doen. Want de tempel van God is heilig. Jullie zijn die heilige tempel!
Previous12Next

Read more

Comments
Bible verse of the day
Get wisdom! Get understanding! Do not forget, nor turn away from the words of my mouth.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies