DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Community

«Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en… Hebreeën 10:24-25»
And let us consider one another in order to stir up love and good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the Day approaching.Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen, en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen.
For as we have many members in one body, but all the members do not have the same function, so we, being many, are one body in Christ, and individually members of one another.Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen.
Behold, how good and how pleasant it is For brethren to dwell together in unity!Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen!
For where two or three are gathered together in My name, I am there in the midst of them.Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.
Now I plead with you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that you all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that you be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment.Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus roep ik u op om allen eensgezind te zijn, om scheuringen te vermijden, om in uw denken en uw overtuiging volkomen één te zijn.
Finally, all of you be of one mind, having compassion for one another; love as brothers, be tenderhearted, be courteous.Tot slot vraag ik u: Wees allen eensgezind, leef met elkaar mee, heb elkaar lief als broeders en zusters, wees barmhartig en bereid de minste te zijn.
So continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, they ate their food with gladness and simplicity of heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily those who were being saved.Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.
But above all these things put on love, which is the bond of perfection.En bovenal, kleed u in de liefde, dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt.
Be of the same mind toward one another. Do not set your mind on high things, but associate with the humble. Do not be wise in your own opinion.Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht.
Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another.Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben.
Endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace.Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft.
Now may the God of patience and comfort grant you to be like-minded toward one another, according to Christ Jesus.Moge God, die ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt.
Now the multitude of those who believed were of one heart and one soul; neither did anyone say that any of the things he possessed was his own, but they had all things in common.De groep mensen die het geloof had aanvaard, leefde eendrachtig samen. Geen van hen beschouwde zijn bezittingen als zijn persoonlijk eigendom, want ze hadden alles gemeenschappelijk.
But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ His Son cleanses us from all sin.Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde.
There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is neither male nor female; for you are all one in Christ Jesus. And if you are Christ’s, then you are Abraham’s seed, and heirs according to the promise.Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus. En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte.
Now I urge you, brethren, note those who cause divisions and offenses, contrary to the doctrine which you learned, and avoid them.Ik spoor u aan, broeders en zusters, op te passen voor degenen die tweedracht zaaien en anderen in de weg staan, en die daarmee ingaan tegen alles wat u hebt geleerd. Ga hun uit de weg.
Receive one who is weak in the faith, but not to disputes over doubtful things.Aanvaard mensen met een zwak geloof zonder hun overtuiging te bestrijden.
Most assuredly, I say to you, he who receives whomever I send receives Me; and he who receives Me receives Him who sent Me.Ik verzeker jullie: wie iemand ontvangt die door mij gezonden is ontvangt mij, en wie mij ontvangt ontvangt hem die mij gezonden heeft.
These all continued with one accord in prayer and supplication, with the women and Mary the mother of Jesus, and with His brothers.Vurig en eensgezind wijdden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers.
For by one Spirit we were all baptized into one body—whether Jews or Greeks, whether slaves or free—and have all been made to drink into one Spirit.Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu Joden of Grieken zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn.
And they continued steadfastly in the apostles’ doctrine and fellowship, in the breaking of bread, and in prayers.Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.
Peter was therefore kept in prison, but constant prayer was offered to God for him by the church.Terwijl Petrus onder zware bewaking zat opgesloten, bleef de gemeente vol vuur voor hem bidden tot God.
Honor widows who are really widows.Ondersteun weduwen die alleen staan.
Do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you?Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden woont?
For as the body is one and has many members, but all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ.Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus.

And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build My church, and the gates of Hades shall not prevail against it.En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen.
Previous12Next

Bible verse of the day

For where your treasure is, there your heart will be also.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies