DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Confession of Sin

«Confess your faults one to another, and pray one for another, that… James 5:16»
Confess your faults one to another, and pray one for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much.Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého.
If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness.Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti.
He that covereth his sins shall not prosper: but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy.Tomu, kto tají svoje previnenia, povodí sa zle, kto sa však vyzná (z nich) a nechá (hriech), dosiahne milosrdenstvo.
I acknowledge my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgressions unto the Lord; and thou forgavest the iniquity of my sin. SelahVyznal som sa ti zo svojho hriechu a nezatajil som svoj priestupok. Povedal som si: „Vyznám Pánovi svoju neprávosť. A ty si mi odpustil zlobu môjho hriechu.“
Repent ye therefore, and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord.Kajajte sa teda, obráťte sa, aby sa zotreli vaše hriechy a prišli časy osvieženia od Pána.
And it shall be, when he shall be guilty in one of these things, that he shall confess that he hath sinned in that thing.Kto teda nejakým takýmto spôsobom pritiahne na seba previnenie, nech sa prizná, čím sa prehrešil.
For with the heart man believeth unto righteousness; and with the mouth confession is made unto salvation.Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spásu.
When I kept silence, my bones waxed old through my roaring all the day long.Pretože som mlčal, chradli mi kosti a celý deň som nariekal.
For all have sinned, and come short of the glory of God; Being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus.Veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva; ale sú ospravedlnení zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Kristovi Ježišovi.
Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners; and purify your hearts, ye double minded.Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám. Obmyte si ruky, hriešnici, a očistite si srdcia, vy, čo máte rozpoltenú myseľ.
We have sinned, and have committed iniquity, and have done wickedly, and have rebelled, even by departing from thy precepts and from thy judgments.Zhrešili sme, konali sme zlo a páchali neprávosť; vzbúrili sme sa a odklonili sme sa od tvojich príkazov a od tvojho práva.
That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved.Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: „Ježiš je Pán!“ a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.
Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses.Bojuj dobrý boj viery a zmocni sa večného života; veď doň si povolaný a zložil si pred mnohými svedkami dobré vyznanie.
Whosoever denieth the Son, the same hath not the Father: he that acknowledgeth the Son hath the Father also.Kto popiera Syna, nemá ani Otca. Kto vyznáva Syna, má aj Otca.

Bible verse of the day

By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another.

Random Bible Verse

Trust in the Lord with all thine heart;
and lean not unto thine own understanding.
In all thy ways acknowledge him,
and he shall direct thy paths.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies