DailyVerses.net

14 Bible Verses about Confession of Sin

« Jakub 5:16 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KAT
Confess your trespasses to one another, and pray for one another, that you may be healed. The effective, fervent prayer of a righteous man avails much.Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého.
If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti.
He who covers his sins will not prosper, But whoever confesses and forsakes them will have mercy.Tomu, kto tají svoje previnenia, povodí sa zle, kto sa však vyzná (z nich) a nechá (hriech), dosiahne milosrdenstvo.
I acknowledged my sin to You, And my iniquity I have not hidden. I said, “I will confess my transgressions to the Lord,” And You forgave the iniquity of my sin. SelahVyznal som sa ti zo svojho hriechu a nezatajil som svoj priestupok. Povedal som si: „Vyznám Pánovi svoju neprávosť. A ty si mi odpustil zlobu môjho hriechu.“
And it shall be, when he is guilty in any of these matters, that he shall confess that he has sinned in that thing.Kto teda nejakým takýmto spôsobom pritiahne na seba previnenie, nech sa prizná, čím sa prehrešil.
Repent therefore and be converted, that your sins may be blotted out, so that times of refreshing may come from the presence of the Lord.Kajajte sa teda, obráťte sa, aby sa zotreli vaše hriechy a prišli časy osvieženia od Pána.
For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation.Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na spásu.
When I kept silent, my bones grew old Through my groaning all the day long.Pretože som mlčal, chradli mi kosti a celý deň som nariekal.
Draw near to God and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners; and purify your hearts, you double-minded.Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám. Obmyte si ruky, hriešnici, a očistite si srdcia, vy, čo máte rozpoltenú myseľ.
We have sinned and committed iniquity, we have done wickedly and rebelled, even by departing from Your precepts and Your judgments.Zhrešili sme, konali sme zlo a páchali neprávosť; vzbúrili sme sa a odklonili sme sa od tvojich príkazov a od tvojho práva.
For all have sinned and fall short of the glory of God, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus.Veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva; ale sú ospravedlnení zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Kristovi Ježišovi.
That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved.Lebo ak svojimi ústami vyznávaš: „Ježiš je Pán!“ a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.
Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, to which you were also called and have confessed the good confession in the presence of many witnesses.Bojuj dobrý boj viery a zmocni sa večného života; veď doň si povolaný a zložil si pred mnohými svedkami dobré vyznanie.
Whoever denies the Son does not have the Father either; he who acknowledges the Son has the Father also.Kto popiera Syna, nemá ani Otca. Kto vyznáva Syna, má aj Otca.

Read more

Comments
Bible verse of the day
I will bless the Lord at all times; His praise shall continually be in my mouth.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies