13 Bible Verses about Contentment

English Standard Version
Nederlands Bijbelgenootschap

NIV KJV ESV NKJV
X
For we brought nothing into the world, and we cannot take anything out of the world. But if we have food and clothing, with these we will be content.Want wij hebben niets op de wereld medegebracht; wij kunnen er ook niets uit medenemen. Als wij echter onderhoud en onderdak hebben, dan moet ons dat genoeg zijn.
I know how to be brought low, and I know how to abound. In any and every circumstance, I have learned the secret of facing plenty and hunger, abundance and need.Ik weet wat armoede is en ik weet wat overvloed is. In elk opzicht en in alle dingen ben ik ingewijd, zowel in verzadigd worden als in honger lijden, zowel in overvloed als in gebrek.
Keep your life free from love of money, and be content with what you have, for he has said, “I will never leave you nor forsake you.”.Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, weest tevreden met wat gij hebt. Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten.
But godliness with contentment is great gain.Nu brengt inderdaad de godsvrucht grote winst, (indien zij gepaard gaat) met tevredenheid.
Not that I am speaking of being in need, for I have learned in whatever situation I am to be content.Niet dat ik dit zeg, als zou ik gebrek lijden; want ik heb geleerd met de omstandigheden, waarin ik verkeer, genoegen te nemen.
For the sake of Christ, then, I am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and calamities. For when I am weak, then I am strong.Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.
Live in harmony with one another. Do not be haughty, but associate with the lowly. Never be wise in your own sight.Weest onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Weest niet eigenwijs.
Therefore I tell you, do not be anxious about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing?Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten [of drinken], of over uw lichaam, waarmede gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding?
Better is a little with righteousness than great revenues with injustice.Beter een weinig met gerechtigheid, dan grote inkomsten met onrecht.
And he said to them, “Take care, and be on your guard against all covetousness, for one's life does not consist in the abundance of his possessions.”Hij zeide tot hen: Ziet toe, dat gij u wacht voor alle hebzucht, want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit.
Do not be anxious about your life, what you will eat, nor about your body, what you will put on. For life is more than food, and the body more than clothing.Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten of over uw lichaam, waarmede gij u zult kleden. Want het leven is meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding.
Philip said to him, “Lord, show us the Father, and it is enough for us.”Filippus zeide tot Hem: Here, toon ons de Vader en het is ons genoeg.
Then Job arose and tore his robe and shaved his head and fell on the ground and worshiped. And he said, “Naked I came from my mother's womb, and naked shall I return. The Lord gave, and the Lord has taken away; blessed be the name of the Lord.”Toen stond Job op, scheurde zijn mantel en schoor zijn hoofd; daarop wierp hij zich ter aarde, boog zich neer en zeide: Naakt ben ik uit de schoot mijner moeder gekomen, naakt zal ik daarheen wederkeren. De Here heeft gegeven, de Here heeft genomen, de naam des Heren zij geloofd.
Bible verse of the day - DailyVerses.net
Bible verse of the day
Grandchildren are the crown of the aged, and the glory of children is their fathers.
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Accept This website uses cookies