DailyVerses.net

32 Bible Verses about Creation

« Genesis 1:1-2 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KAT
In the beginning God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty, darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters.Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola pustá a prázdna, tma bola nad priepasťou a Duch Boží sa vznášal nad vodami.
For you created my inmost being; you knit me together in my mother’s womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made; your works are wonderful, I know that full well.Veď ty si stvoril moje útroby, utkal si ma v živote mojej matky. Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne; všetky tvoje diela sú hodny obdivu a ja to veľmi dobre viem.
For every house is built by someone, but God is the builder of everything.Lebo každý dom musí niekto postaviť; a ten, kto postavil všetko, je Boh.
Then God blessed the seventh day and made it holy, because on it he rested from all the work of creating that he had done.I požehnal siedmy deň a zasvätil ho, lebo v ňom odpočíval od všetkých diel, ktoré Boh stvoril a urobil.
For since the creation of the world God’s invisible qualities—his eternal power and divine nature—have been clearly seen, being understood from what has been made, so that people are without excuse.Veď to, čo je v ňom neviditeľné - jeho večnú moc a božstvo -, možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí; takže nemajú výhovorky.
Ah, Sovereign Lord, you have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm. Nothing is too hard for you.Ach, Pane, Jahve, pozri; ty si svojou veľkou mocou a svojím vystretým ramenom učinil nebo i zem a tebe nie je nemožná nijaká vec.
For from him and through him and for him are all things. To him be the glory forever! Amen.Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko. Jemu sláva naveky. Amen.
I lift up my eyes to the mountains— where does my help come from? My help comes from the Lord, the Maker of heaven and earth.Svoj zrak upieram na vrchy: príde mi odtiaľ pomoc? Pomoc mi príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem.
For we are God’s handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do.Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali.
Do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the Creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and his understanding no one can fathom.Či nevieš? Či si nepočul? Bohom večnosti je Pán. On stvoril končiny zeme, neukoná sa, ani neustane, jeho múdrosť je nevystihnuteľná.
So God created mankind in his own image, in the image of God he created them; male and female he created them.A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril.
By the word of the Lord the heavens were made, their starry host by the breath of his mouth.Pánovým slovom povstali nebesia a dychom jeho úst všetky ich voje.
Before the mountains were born or you brought forth the whole world, from everlasting to everlasting you are God.Prv než sa vrchy zrodili a povstali zem i svet, ty, Bože, si od vekov až naveky.
For the creation waits in eager expectation for the children of God to be revealed.Veď stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia.
The Lord has done it this very day; let us rejoice today and be glad.Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho.
Then God said, “Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground.”Nato Boh povedal: „Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba, i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi!“
He builds his lofty palace in the heavens and sets its foundation on the earth; he calls for the waters of the sea and pours them out over the face of the land— the Lord is his name.On stavia v nebesiach svoju hornú sieň, jej klenbu zasadil do zeme; on privoláva vody mora a rozlieva ich po povrchu zeme, Jahve je jeho meno.
The Lord God said, “It is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him.”Potom Pán, Boh, povedal: „Nie je dobre byť človeku samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude podobná.“
Then I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and on the sea, and all that is in them, saying: “To him who sits on the throne and to the Lamb be praise and honor and glory and power, for ever and ever!”A všetko tvorstvo na nebi, na zemi, pod zemou i na mori a všetko, čo je v nich, počul som volať: „Sediacemu na tróne a Baránkovi dobrorečenie a česť, sláva a moc na veky vekov.“
Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come: The old has gone, the new is here!Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové.
Our help is in the name of the Lord, the Maker of heaven and earth.Naša pomoc v mene Pánovom, ktorý stvoril nebo i zem.
Come, let us bow down in worship, let us kneel before the Lord our Maker.Poďte, klaňajme sa a na zem padnime, kľaknime na kolená pred Pánom, ktorý nás stvoril.
Woe to those who quarrel with their Maker, those who are nothing but potsherds among the potsherds on the ground. Does the clay say to the potter, ‘What are you making?’ Does your work say, ‘The potter has no hands’?Beda tomu, čo sa so svojím tvorcom háda, jeden črep z črepov zeme. Či hlina povie tvorcovi: „Čo robíš, veď tvoje dielo nemá rúk?“
He chose to give us birth through the word of truth, that we might be a kind of firstfruits of all he created.On nás zo svojej vôle zrodil slovom pravdy, aby sme boli ako prvotiny jeho stvorenia.
‘For in him we live and move and have our being.’ As some of your own poets have said, ‘We are his offspring.’Lebo v ňom žijeme, hýbeme sa a sme, ako to aj niektorí z vašich básnikov povedali: »Veď aj jeho pokolenie sme.«

He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the human heart; yet no one can fathom what God has done from beginning to end.Všetko urobil vhodne na svoj čas: do srdca im vložil (tušenie) večnosti, ale nik nemôže vystihnúť dielo, ktoré Boh sám koná od počiatku až do konca.
Previous12Next

Read more

Comments
Bible verse of the day
For since death came through a man, the resurrection of the dead comes also through a man.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies