DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

1. Tesalonickým - ČEP & CEI

«Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to… 1. Tesalonickým 5:16-18»
Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.State sempre lieti, pregate incessantemente, in ogni cosa rendete grazie; questa è infatti la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi.
Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte.Perciò confortatevi a vicenda edificandovi gli uni gli altri, come gia fate.
Věrný je ten, který vás povolal; on to také učiní.Colui che vi chiama è fedele e farà tutto questo!
Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě.Esaminate ogni cosa, tenete ciò che è buono. Astenetevi da ogni specie di male.
Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve; potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem.Perché il Signore stesso, a un ordine, alla voce dell'arcangelo e al suono della tromba di Dio, discenderà dal cielo. E prima risorgeranno i morti in Cristo; quindi noi, i vivi, i superstiti, saremo rapiti insieme con loro tra le nuvole, per andare incontro al Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore.
Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem.Guardatevi dal rendere male per male ad alcuno; ma cercate sempre il bene tra voi e con tutti.
Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu.Noi crediamo infatti che Gesù è morto e risuscitato; così anche quelli che sono morti, Dio li radunerà per mezzo di Gesù insieme con lui.
Nechť Pán dá bohatě růst vaší vzájemné lásce i lásce ke všem, tak jako i my vás milujeme.Il Signore poi vi faccia crescere e abbondare nell'amore vicendevole e verso tutti, come anche noi lo siamo verso di voi.
Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví.Non dormiamo dunque come gli altri, ma restiamo svegli e siamo sobrii.

Biblický verš dne

Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas.

Náhodný Biblický verš

Dobrý člověk z dobrého pokladu svého srdce vydává dobré a zlý ze zlého vydává zlé. Jeho ústa mluví, čím srdce přetéká.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!