DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma bezpečí

Pán je však věrný – on vás posílí a ochrání od zlého.Treu ist aber der Herr, der euch stärken und vor dem Bösen bewahren wird.
Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se měl bát? Hospodin je síla mého života, z koho bych měl mít strach?Der HERR ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der HERR ist meines Lebens Zuflucht, vor wem sollte ich erschrecken?
Ve skrýši Nejvyššího kdo přebývá, ve stínu Všemohoucího bude spočívat. Hospodinu řeknu: „Jsi mé útočiště, můj hrad, můj Bůh, na něhož spoléhám!“Wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Ich sage zum HERRN: Meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn!
Bůh je naše útočiště i síla, pomoc v úzkostech stále přítomná.Gott ist uns Zuflucht und Stärke, als Beistand in Nöten reichlich gefunden.
Ty jsi má skrýše, před úzkostí mě chráníš, vítězným jásotem mě obklopíš! sélaDu bist ein Bergungsort für mich; vor Bedrängnis behütest du mich; du umgibst mich mit Rettungsjubel.
Pokojně uléhám, pokojně spím – ty sám, Hospodine, mě chráníš v bezpečí.In Frieden will ich mich hinlegen und gleich schlafen; denn du, HERR, allein lässt mich in Sicherheit wohnen.
Hospodin je dobrý, útočištěm je v den soužení, zná se k těm, kdo v něj doufají.Gut ist der HERR. Er ist eine Bergfestung am Tag der Bedrängnis; und er kennt die, die sich bei ihm bergen.
Své břímě uval na Hospodina, on se o tebe postará; on přece nikdy nenechá poctivé padnout do bláta.Wirf auf den HERRN deine Last, und er wird dich erhalten; er wird für ewig nicht zulassen, dass der Gerechte wankt.
Rozvážný vidí hrozbu a vyhne se jí, prosťáčci však jdou dál, až na to doplatí.Der Kluge sieht das Unglück und verbirgt sich; die Einfältigen gehen weiter und müssen büßen.
Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly najdeš bezpečí, štít jeho věrnosti tě obklopí!Mit seinen Schwingen deckt er dich, und du birgst dich unter seinen Flügeln. Schild und Schutzwehr ist seine Treue.
Člověka s pevným postojem chráníš dokonalým pokojem, vždyť spoléhá se na tebe.Bewährten Sinn bewahrst du in Frieden, in Frieden, weil er auf dich vertraut.
Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je uchránil před zlým.Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen.
Hospodin dokoná se mnou své záměry; tvá láska, Hospodine, trvá navěky – neopouštěj prosím dílo rukou svých!Der HERR wird es für mich vollenden. HERR, deine Gnade währt ewig. Gib die Werke deiner Hände nicht auf!
Kdo žije poctivě, v bezpečí žít bude, kdo pokřivil svou cestu, bude odhalen.Wer in Lauterkeit lebt, lebt sicher, wer aber krumme Wege wählt, muss schwitzen.
Nespěme tedy jako ostatní, ale bděme a buďme střízliví.Also lasst uns nun nicht schlafen wie die Übrigen, sondern wachen und nüchtern sein!
Lepší je doufat v Hospodina, než spoléhat na člověka.Es ist besser, sich bei dem HERRN zu bergen, als sich auf Menschen zu verlassen.
Ano, občerstvím duši znavených a duši chřadnoucích nasytím.Denn ich habe die erschöpfte Seele reichlich getränkt und jede schmachtende Seele gefüllt.
Hospodinovo jméno je pevnou věží; spravedlivý se uchýlí do jeho bezpečí.Ein fester Turm ist der Name des HERRN; zu ihm läuft der Gerechte und ist in Sicherheit.
Jen on je má skála, moje spása, nepadnu nikdy, on je můj pevný hrad!Nur er ist mein Fels und meine Rettung, meine Festung; ich werde kaum wanken.
Spoléhej na Hospodina, konej dobro, obývej zemi a žij v bezpečí.Vertraue auf den HERRN und tue Gutes; wohne im Land und hüte Treue.
Hospodin je útočištěm utlačených, útočištěm je v dobách soužení.Dann ist der HERR dem Unterdrückten eine Festung, eine Festung in Zeiten der Bedrängnis.
Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás.Unterwerft euch nun Gott! Widersteht aber dem Teufel! Und er wird von euch fliehen.
Uzavírám s vámi tuto smlouvu: Veškeré tvorstvo už nikdy nebude vyhubeno záplavou vody. Už nikdy nenastane potopa, jež by zničila zemi.Ich richte meinen Bund mit euch auf, dass nie mehr alles Fleisch ausgerottet werden soll durch das Wasser der Flut, und nie mehr soll es eine Flut geben, die Erde zu vernichten.
Zpívejte Bohu, jeho jménu hrajte, Jezdci na oblacích cestu připravte – Hospodin je jeho jméno, před ním jásejte! Ochránce vdov, otec sirotků je Bůh ve svém svatém příbytku.Singt Gott, spielt seinem Namen! Macht Bahn dem, der einherfährt durch die Wüsten. Jah ist sein Name, und jubelt vor ihm! Ein Vater der Waisen und ein Richter der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung.
Uzdrav mě, Hospodine, a budu zdráv, zachraň mě, a budu zachráněn – má chvála patří tobě!Heile mich, HERR, so werde ich geheilt! Rette mich, so werde ich gerettet! Denn du bist mein Ruhm.

Vezměte si celou Boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát.Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt!
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

Kdo jsem ale já a co je můj lid, abychom mohli přinést tak štědrý dar? To od tebe pochází všechno – to, co jsme dali, bylo z tvé ruky!

Náhodný Biblický verš

Já sám přece vím, jak o vás přemýšlím, praví Hospodin. Mám v úmyslu váš prospěch, a ne neštěstí; chci vám dát budoucnost a naději.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Kdo jsem ale já a co je můj lid, abychom mohli přinést tak štědrý dar? To od tebe pochází všechno – to, co jsme dali, bylo z tvé ruky!

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!