DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma bezpečí

«Но верен Господь, Который утвердит вас и сохранит от лукавого. 2-е Фессалоникийцам 3:3»
Pán je však věrný – on vás posílí a ochrání od zlého.Но верен Господь, Который утвердит вас и сохранит от лукавого.
Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se měl bát? Hospodin je síla mého života, z koho bych měl mít strach?Господь — свет мой и спасение мое: кого мне бояться? Господь крепость жизни моей: кого мне страшиться?
Ve skrýši Nejvyššího kdo přebývá, ve stínu Všemohoucího bude spočívat. Hospodinu řeknu: „Jsi mé útočiště, můj hrad, můj Bůh, na něhož spoléhám!“Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу: «прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!»
Bůh je naše útočiště i síla, pomoc v úzkostech stále přítomná.Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.
Ty jsi má skrýše, před úzkostí mě chráníš, vítězným jásotem mě obklopíš! sélaТы покров мой: Ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления.
Pokojně uléhám, pokojně spím – ty sám, Hospodine, mě chráníš v bezpečí.Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности.
Hospodin je dobrý, útočištěm je v den soužení, zná se k těm, kdo v něj doufají.Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него.
Své břímě uval na Hospodina, on se o tebe postará; on přece nikdy nenechá poctivé padnout do bláta.Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику.
Rozvážný vidí hrozbu a vyhne se jí, prosťáčci však jdou dál, až na to doplatí.Благоразумный видит беду и укрывается; а неопытные идут вперед и наказываются.
Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly najdeš bezpečí, štít jeho věrnosti tě obklopí!Перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен; щит и ограждение — истина Его.
Člověka s pevným postojem chráníš dokonalým pokojem, vždyť spoléhá se na tebe.Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя уповает он.
Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je uchránil před zlým.Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла.
Hospodin dokoná se mnou své záměry; tvá láska, Hospodine, trvá navěky – neopouštěj prosím dílo rukou svých!Господь совершит за меня! Милость Твоя, Господи, вовек: дело рук Твоих не оставляй.
Kdo žije poctivě, v bezpečí žít bude, kdo pokřivil svou cestu, bude odhalen.Кто ходит в непорочности, тот ходит безопасно; а кто превращает пути свои, тот будет наказан.
Nespěme tedy jako ostatní, ale bděme a buďme střízliví.Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться.
Lepší je doufat v Hospodina, než spoléhat na člověka.Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека.
Ano, občerstvím duši znavených a duši chřadnoucích nasytím.Ибо Я напою душу утомленную и насыщу всякую душу скорбящую.
Hospodinovo jméno je pevnou věží; spravedlivý se uchýlí do jeho bezpečí.Имя Господа — крепкая башня: убегает в нее праведник — и безопасен.
Jen on je má skála, moje spása, nepadnu nikdy, on je můj pevný hrad!Только Он — твердыня моя, спасение мое, убежище мое: не поколеблюсь более.
Spoléhej na Hospodina, konej dobro, obývej zemi a žij v bezpečí.Уповай на Господа и делай добро; живи на земле и храни истину.
Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás.Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас.
Hospodin je útočištěm utlačených, útočištěm je v dobách soužení.И будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во времена скорби.
Uzavírám s vámi tuto smlouvu: Veškeré tvorstvo už nikdy nebude vyhubeno záplavou vody. Už nikdy nenastane potopa, jež by zničila zemi.Поставляю завет Мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли.
Zpívejte Bohu, jeho jménu hrajte, Jezdci na oblacích cestu připravte – Hospodin je jeho jméno, před ním jásejte! Ochránce vdov, otec sirotků je Bůh ve svém svatém příbytku.Пойте Богу нашему, пойте имени Его, превозносите Шествующего на небесах; имя Ему: Господь, и радуйтесь пред лицем Его. Отец сирот и судья вдов Бог во святом Своем жилище.
Uzdrav mě, Hospodine, a budu zdráv, zachraň mě, a budu zachráněn – má chvála patří tobě!Исцели меня, Господи, и исцелен буду; спаси меня, и спасен буду; ибо Ты хвала моя.

Vezměte si celou Boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát.Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, все преодолев, устоять.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

Nepleťte se, Boha nikdo neošálí. Člověk sklidí to, co zasel.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!