DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma bezpečí

«Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého. 2. Tesalonickým 3:3»
Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého.Aber der Herr ist treu; der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen.
Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach?Der HERR ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten? Der HERR ist meines Lebens Kraft; vor wem sollte mir grauen?
Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného. Říkám o Hospodinu: „Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám.“Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem HERRN: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe.
Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.Gott ist unsre Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben.
Tys má skrýše, ty mě chráníš před soužením, nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem. -Sela-Du bist mein Schirm, du wirst mich vor Angst behüten, dass ich errettet gar fröhlich rühmen kann. Sela.
Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet.Ich liege und schlafe ganz mit Frieden; denn allein du, HERR, hilfst mir, dass ich sicher wohne.
Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení, zná se k těm, kteří se k němu utíkají.Der HERR ist gütig und eine Feste zur Zeit der Not und kennt, die auf ihn trauen.
Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil.Wirf dein Anliegen auf den HERRN; der wird dich versorgen und wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen.
Chytrý vidí nebezpečí a skryje se, prostoduší jdou dál a doplatí na to.Ein Kluger sieht das Unglück kommen und verbirgt sich; aber die Unverständigen laufen weiter und müssen büßen.
Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.Er wird dich mit seinen Fittichen decken, und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild.
Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.Wer festen Herzens ist, dem bewahrst du Frieden; denn er verlässt sich auf dich.
Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého.Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen.
Hospodin za mě dokončí zápas. Hospodine, tvoje milosrdenství je věčné, neopouštěj dílo vlastních rukou!Der HERR wird's vollenden um meinetwillen. HERR, deine Güte ist ewig. Das Werk deiner Hände wollest du nicht lassen.
Kdo žije bezúhonně, žije bezpečně, kdežto kdo chodí křivolakými cestami, bude odhalen.Wer in Unschuld lebt, der lebt sicher; wer aber verkehrte Wege geht, wird ertappt werden.
Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví.So lasst uns nun nicht schlafen wie die andern, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein.
Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v člověka.Es ist gut, auf den HERRN vertrauen und nicht sich verlassen auf Menschen.
Občerstvím duši znavenou a každou duši tesknící ukojím.Denn ich will die Müden erquicken und die Verschmachtenden sättigen.
Pevná věž je Hospodinovo jméno, k němu se uteče spravedlivý jak do hradu.Der Name des HERRN ist eine feste Burg; der Gerechte läuft dorthin und wird beschirmt.
Jen on je má skála, má spása, můj nedobytný hrad, mnou nikdy nic neotřese.Denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss nicht wanken werde.
Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost.Hoffe auf den HERRN und tue Gutes, bleibe im Lande und nähre dich redlich.
Hospodin je zdeptanému nedobytným hradem, v dobách soužení je hradem nedobytným.Der HERR ist des Armen Schutz, ein Schutz in Zeiten der Not.
Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.So seid nun Gott untertan. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch.
Ustavuji s vámi svou smlouvu. Už nebude vyhlazeno všechno tvorstvo vodami potopy a nedojde již k potopě, která by zahladila zemi.Und ich richte meinen Bund so mit euch auf, dass hinfort nicht mehr alles Fleisch ausgerottet werden soll durch die Wasser der Sintflut und hinfort keine Sintflut mehr kommen soll, die die Erde verderbe.
Prozpěvujte Bohu, pějte žalmy jeho jménu, upravujte cestu tomu, který jede pustinami. Hospodin je jeho jméno, jásotem ho oslavujte. Otec sirotků, obhájce vdov je Bůh v obydlí svém svatém.Singet Gott, lobsinget seinem Namen! Macht Bahn dem, der auf den Wolken einherfährt; er heißt HERR. Freuet euch vor ihm! Ein Vater der Waisen und ein Helfer der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung.
Uzdrav mě, Hospodine, a budu zdráv, spas mě a budu spasen, neboť ty jsi můj chvalozpěv.Heile du mich, HERR, so werde ich heil; hilf du mir, so ist mir geholfen; denn du bist mein Ruhm.

Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou.

Náhodný Biblický verš

To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!