DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma bezpečí

«Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého. 2. Tesalonickým 3:3»
Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého.Ma il Signore è fedele ed egli vi renderà saldi e vi guarderà dal maligno.
Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach?Il Signore è la mia luce e la mia salvezza; di chi temerò? Il Signore è il baluardo della mia vita; di chi avrò paura?
Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného. Říkám o Hospodinu: „Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám.“Chi abita al riparo dell’Altissimo riposa all’ombra dell’Onnipotente. Io dico al Signore: «Tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio, in cui confido!»
Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà.
Tys má skrýše, ty mě chráníš před soužením, nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem. -Sela-Tu sei il mio rifugio, tu mi proteggerai nelle avversità, tu mi circonderai di canti di liberazione. Pausa
Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet.In pace mi coricherò e in pace dormirò, perché tu solo, o Signore, mi fai abitare al sicuro.
Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení, zná se k těm, kteří se k němu utíkají.Il Signore è buono; è un rifugio nel giorno dell’angoscia e conosce quelli che confidano in lui.
Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil.Getta sul Signore il tuo affanno, ed egli ti sosterrà; egli non permetterà mai che il giusto vacilli.
Chytrý vidí nebezpečí a skryje se, prostoduší jdou dál a doplatí na to.L’uomo accorto vede il male e si mette al riparo, ma gli ingenui proseguono e ne pagano le conseguenze.
Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza.
Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.A colui che è fermo nei suoi sentimenti tu conservi la pace, la pace, perché in te confida.
Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého.Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno.
Hospodin za mě dokončí zápas. Hospodine, tvoje milosrdenství je věčné, neopouštěj dílo vlastních rukou!Il Signore compirà in mio favore l’opera sua; la tua bontà, Signore, dura per sempre; non abbandonare le opere delle tue mani.
Kdo žije bezúhonně, žije bezpečně, kdežto kdo chodí křivolakými cestami, bude odhalen.Chi cammina nell’integrità cammina sicuro, ma chi va per vie tortuose sarà scoperto.
Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví.Non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri.
Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v člověka.È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell’uomo.
Občerstvím duši znavenou a každou duši tesknící ukojím.Poiché io ristorerò l’anima stanca, sazierò ogni anima languente.
Pevná věž je Hospodinovo jméno, k němu se uteče spravedlivý jak do hradu.Il nome del Signore è una forte torre; il giusto vi corre e vi trova un alto rifugio.
Jen on je má skála, má spása, můj nedobytný hrad, mnou nikdy nic neotřese.Lui solo è la mia rocca e la mia salvezza, il mio alto rifugio; io non potrò vacillare.
Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost.Confida nel Signore e fa’ il bene; abita il paese e pratica la fedeltà.
Hospodin je zdeptanému nedobytným hradem, v dobách soužení je hradem nedobytným.Il Signore sarà un rifugio sicuro per l’oppresso, un rifugio sicuro in tempo d’angoscia.
Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.Sottomettetevi dunque a Dio; ma resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi.
Ustavuji s vámi svou smlouvu. Už nebude vyhlazeno všechno tvorstvo vodami potopy a nedojde již k potopě, která by zahladila zemi.Io stabilisco il mio patto con voi; nessun essere vivente sarà più sterminato dalle acque del diluvio e non ci sarà più diluvio per distruggere la terra.
Prozpěvujte Bohu, pějte žalmy jeho jménu, upravujte cestu tomu, který jede pustinami. Hospodin je jeho jméno, jásotem ho oslavujte. Otec sirotků, obhájce vdov je Bůh v obydlí svém svatém.Cantate a Dio, salmeggiate al suo nome, preparate la via a colui che cavalca attraverso i deserti; il suo nome è il Signore; esultate davanti a lui. Dio è padre degli orfani e difensore delle vedove nella sua santa dimora.
Uzdrav mě, Hospodine, a budu zdráv, spas mě a budu spasen, neboť ty jsi můj chvalozpěv.Guariscimi, Signore, e sarò guarito; salvami, e sarò salvo, poiché tu sei la mia lode.

Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.Perciò prendete la completa armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit.

Náhodný Biblický verš

A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!