DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma bezpečí

«Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého. 2. Tesalonickým 3:3»
Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého.Pero el Señor es fiel, y él los fortalecerá y los protegerá del maligno.
Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach?El Señor es mi luz y mi salvación; ¿a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida; ¿quién podrá amedrentarme?
Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného. Říkám o Hospodinu: „Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám.“El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor: «Tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío».
Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia.
Tys má skrýše, ty mě chráníš před soužením, nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem. -Sela-Tú eres mi refugio; tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Selah
Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet.En paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado.
Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení, zná se k těm, kteří se k němu utíkají.Bueno es el Señor; es refugio en el día de la angustia, y protector de los que en él confían.
Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil.Encomienda al Señor tus afanes, y él te sostendrá; no permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre.
Chytrý vidí nebezpečí a skryje se, prostoduší jdou dál a doplatí na to.El prudente ve el peligro y lo evita; el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias.
Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.Pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. ¡Su verdad será tu escudo y tu baluarte!
Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía.
Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého.No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno.
Hospodin za mě dokončí zápas. Hospodine, tvoje milosrdenství je věčné, neopouštěj dílo vlastních rukou!El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre; ¡no abandones la obra de tus manos!
Kdo žije bezúhonně, žije bezpečně, kdežto kdo chodí křivolakými cestami, bude odhalen.Quien se conduce con integridad anda seguro; quien anda en malos pasos será descubierto.
Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví.No debemos, pues, dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio.
Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v člověka.Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre.
Občerstvím duši znavenou a každou duši tesknící ukojím.Daré de beber a los sedientos y saciaré a los que estén agotados.
Pevná věž je Hospodinovo jméno, k němu se uteče spravedlivý jak do hradu.Torre inexpugnable es el nombre del Señor; a ella corren los justos y se ponen a salvo.
Jen on je má skála, má spása, můj nedobytný hrad, mnou nikdy nic neotřese.Solo él es mi roca y mi salvación; él es mi protector. ¡Jamás habré de caer!
Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost.Confía en el Señor y haz el bien; establécete en la tierra y mantente fiel.
Hospodin je zdeptanému nedobytným hradem, v dobách soužení je hradem nedobytným.El Señor es refugio de los oprimidos; es su baluarte en momentos de angustia.
Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.Así que sométanse a Dios. Resistan al diablo, y él huirá de ustedes.
Ustavuji s vámi svou smlouvu. Už nebude vyhlazeno všechno tvorstvo vodami potopy a nedojde již k potopě, která by zahladila zemi.Este es mi pacto con ustedes: Nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio; nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra.
Prozpěvujte Bohu, pějte žalmy jeho jménu, upravujte cestu tomu, který jede pustinami. Hospodin je jeho jméno, jásotem ho oslavujte. Otec sirotků, obhájce vdov je Bůh v obydlí svém svatém.Canten a Dios, canten salmos a su nombre; aclamen a quien cabalga por las estepas, y regocíjense en su presencia. ¡Su nombre es el Señor! Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su morada santa.
Uzdrav mě, Hospodine, a budu zdráv, spas mě a budu spasen, neboť ty jsi můj chvalozpěv.Sáname, Señor, y seré sanado; sálvame y seré salvado, porque tú eres mi alabanza.

Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

Kdo stojí o lásku, přikrývá přestoupení,
ale kdo je přetřásá, rozlučuje důvěrné přátele.

Náhodný Biblický verš

Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Kdo pochybuje, je podoben mořské vlně, hnané a zmítané vichřicí.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Kdo stojí o lásku, přikrývá přestoupení, ale kdo je přetřásá, rozlučuje důvěrné přátele.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!