DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma bezpečí

«Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého. 2. Tesalonickým 3:3»
Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého.Но верен Господь, Который утвердит вас и сохранит от лукавого.
Hospodin je světlo mé a moje spása, koho bych se bál? Hospodin je záštita mého života, z koho bych měl strach?Господь — свет мой и спасение мое: кого мне бояться? Господь крепость жизни моей: кого мне страшиться?
Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného. Říkám o Hospodinu: „Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám.“Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу: «прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!»
Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.
Tys má skrýše, ty mě chráníš před soužením, nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem. -Sela-Ты покров мой: Ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления.
Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet.Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности.
Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení, zná se k těm, kteří se k němu utíkají.Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него.
Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil.Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику.
Chytrý vidí nebezpečí a skryje se, prostoduší jdou dál a doplatí na to.Благоразумный видит беду и укрывается; а неопытные идут вперед и наказываются.
Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.Перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен; щит и ограждение — истина Его.
Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя уповает он.
Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého.Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла.
Hospodin za mě dokončí zápas. Hospodine, tvoje milosrdenství je věčné, neopouštěj dílo vlastních rukou!Господь совершит за меня! Милость Твоя, Господи, вовек: дело рук Твоих не оставляй.
Kdo žije bezúhonně, žije bezpečně, kdežto kdo chodí křivolakými cestami, bude odhalen.Кто ходит в непорочности, тот ходит безопасно; а кто превращает пути свои, тот будет наказан.
Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví.Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться.
Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v člověka.Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека.
Občerstvím duši znavenou a každou duši tesknící ukojím.Ибо Я напою душу утомленную и насыщу всякую душу скорбящую.
Pevná věž je Hospodinovo jméno, k němu se uteče spravedlivý jak do hradu.Имя Господа — крепкая башня: убегает в нее праведник — и безопасен.
Jen on je má skála, má spása, můj nedobytný hrad, mnou nikdy nic neotřese.Только Он — твердыня моя, спасение мое, убежище мое: не поколеблюсь более.
Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost.Уповай на Господа и делай добро; живи на земле и храни истину.
Hospodin je zdeptanému nedobytným hradem, v dobách soužení je hradem nedobytným.И будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во времена скорби.
Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.Итак покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас.
Ustavuji s vámi svou smlouvu. Už nebude vyhlazeno všechno tvorstvo vodami potopy a nedojde již k potopě, která by zahladila zemi.Поставляю завет Мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли.
Prozpěvujte Bohu, pějte žalmy jeho jménu, upravujte cestu tomu, který jede pustinami. Hospodin je jeho jméno, jásotem ho oslavujte. Otec sirotků, obhájce vdov je Bůh v obydlí svém svatém.Пойте Богу нашему, пойте имени Его, превозносите Шествующего на небесах; имя Ему: Господь, и радуйтесь пред лицем Его. Отец сирот и судья вдов Бог во святом Своем жилище.
Uzdrav mě, Hospodine, a budu zdráv, spas mě a budu spasen, neboť ty jsi můj chvalozpěv.Исцели меня, Господи, и исцелен буду; спаси меня, и спасен буду; ибо Ты хвала моя.

Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, все преодолев, устоять.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!