DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma blízkost

«Hospodin bude s vámi, když vy budete s ním. Budete-li se dotazovat… 2. Paralipomenon 15:2b»
Hospodin bude s vámi, když vy budete s ním. Budete-li se dotazovat na jeho slovo, dá se vám nalézt. Jestliže ho opustíte, opustí vás.L’Eternel sera avec vous |tant que vous serez avec lui ; si vous vous attachez à lui, |il interviendra en votre faveur ; si vous l’abandonnez, |lui, il vous abandonnera.
Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně.Tournez-vous vers l’Eternel ! |Faites appel à sa force ! Aspirez à vivre |constamment en sa présence !
Ty, kdo úpěli, Hospodin slyšel, ze všech soužení je vysvobodil. Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán.Lorsque les hommes justes |lancent leurs cris vers lui, |l’Eternel les entend ; aussi, il les délivre |de toutes leurs détresses. Car l’Eternel est proche |de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux |qui ont un esprit abattu.
Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko.Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche.
Sám Pán pokoje ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem. Pán se všemi vámi.Que le Seigneur qui donne la paix vous accorde lui-même la paix de toute manière et en toutes circonstances. Que le Seigneur soit avec vous tous.
O jedno jsem prosil Hospodina a jen o to budu usilovat: abych v domě Hospodinově směl bydlet po všechny dny, co živ budu, abych patřil na Hospodinovu vlídnost a zpytoval jeho vůli v chrámu.J’ai présenté à l’Eternel |un seul souhait, |mais qui me tient vraiment à cœur : je voudrais habiter |dans la maison de l’Eternel |tous les jours de ma vie afin d’admirer l’Eternel |dans sa beauté, et de chercher à le connaître |dans sa demeure.
Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho.Tu me feras connaître |le chemin de la vie : plénitude de joie |en ta présence, délices éternelles |auprès de toi.
Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev.Mais maintenant, par votre union avec Jésus-Christ, vous qui, autrefois, étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice de Christ.
Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha.Voici comment nous savons que nous demeurons en lui et qu’il demeure en nous : c’est par son Esprit qu’il nous a donné.
Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront et je pourrai retourner |au sanctuaire de l’Eternel tant que je vivrai.
Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně.Tournez-vous vers l’Eternel ! |Faites appel à sa force ! Aspirez à vivre |constamment en sa présence !
Dotazujte se na Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko.Tournez-vous donc vers l’Eternel, tant qu’on peut le trouver. Adressez-vous à lui tant qu’il est proche !
Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám.Non, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je reviendrai vers vous.
Nakonec, bratří: žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jednomyslní, pokojní, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. Pozdravte jedni druhé svatým políbením.J’ai terminé, frères et sœurs. Soyez dans la joie. Travaillez à votre perfectionnement. Encouragez-vous mutuellement. Soyez d’accord entre vous. Vivez dans la paix. Alors le Dieu d’amour et de paix sera avec vous.
Den v tvých nádvořích je lepší než tisíce jinde; raději chci stát před prahem domu svého Boha, než prodlévat v stanech svévolnosti.Car un jour dans tes parvis |vaut bien mieux que mille ailleurs. Plutôt rester sur le seuil |de la maison de mon Dieu, que de demeurer |sous les tentes des méchants.
Kéž je Hospodin, náš Bůh, s námi, jako byl s našimi otci! Nechť nás neopouští a neodvrhuje!Que l’Eternel, notre Dieu, soit avec nous, comme il a été avec nos ancêtres ! Qu’il ne nous abandonne jamais, qu’il ne nous délaisse pas.
Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náručí Otcově, nám o něm řekl.Personne n’a jamais vu Dieu : Dieu, le Fils unique qui vit dans l’intimité du Père, nous l’a révélé.
Ale z nesmírného slitování jsi s nimi neskoncoval a neopustil jsi je, protože jsi Bůh milostivý a soucitný.Mais même alors, dans ta grande compassion, tu ne les as pas complètement anéantis et tu ne les as pas abandonnés, car tu es un Dieu compatissant et qui fait grâce.
Uzdravujte tam nemocné a vyřiďte jim: ‚Přiblížilo se k vám království Boží.‘Guérissez les malades qui s’y trouveront et dites aux gens : « Le royaume de Dieu est proche de vous. »
A byl tam s Hospodinem čtyřicet dní a čtyřicet nocí; chleba nepojedl a vody se nenapil, nýbrž psal na desky slova smlouvy, desatero přikázání.Moïse demeura là avec l’Eternel quarante jours et quarante nuits, sans rien manger ni boire, et l’Eternel écrivit sur les tablettes les paroles de l’alliance, les dix commandements.
Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui.

Biblický verš dne

Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!